Technológie vzdelávania

Prešovská univerzita v PrešoveFakulta humanitných a prírodných vied PUPedagogická fakulta PUKatedra fyziky, matematiky a techniky FHPV PUKatedra prírodovedných a technických disciplín PF PU

v spolupráci

s Katedrou techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre,  Katedrou techniky a technológií FPV UMB v Banskej  Bystrici,  Zakladom  Dydaktyki Techniki i Informatyki Instytutu Techniky, Uniwersytetu  Rzeszowski, Hvezdárňou  a planetáriom  v Prešove, JSMF pobočka Prešov, Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou

Vás pozývajú pri príležitosti 60. výročia prípravy učiteľov fyziky v Prešovena medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciuorganizovanú pod záštitou rektora Prešovskej univerzity v Prešoveprof. RNDr. René Matloviča, PhD.

TECHNOLÓGIE VZDELÁVANIA V PRÍPRAVE UČITEĽOV PRÍRODOVEDNÝCH A TECHNICKÝCH PREDMETOV

PREŠOV

24. – 25. november 2011

Projekt KEGA 3/7083/09 „Rozširovanie, modernizácia a aktualizácia edukačných kompetencií pedagogických pracovníkov“

Projekt KEGA 114-029PU-4/2010 „Inovácia výučby vybraných disciplín pre adeptov učiteľstva akademických predmetov s využitím e-learningu“

2. cirkulár