Prírodné vedy, vzdelávanie a spoločnosť

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
Katedra fyziky, matematiky a techniky FHPV PU
Katedra prírodovedných a technických disciplín PF PU
Slovenská fyzikálna spoločnosť
Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Vás pozývajú

na medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu
organizovanú pod záštitou prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD.,
rektora Prešovskej univerzity v Prešove

Prírodné vedy, vzdelávanie a spoločnosť

PREŠOV

30. septembra – 02. októbra 2015

Projekt KEGA č003 PU-4/2012 a Optimalizácia aplikácii inovačných technológií v graduálnej príprave budúcich učiteľov.

Projekt OPVaV-2012/2.2/08-RO – Univerzitný vedecký park TECHNICOM