Informácie

CieA?om konferencie je otvorenA? diskusia kA�problematikeA� chA?pania vA?znamuA� aA�poslania prA�rodnA?ch vied vA�spoloA?nosti v sA?A?asnom obdobA�,A� diskusia zameranA? na A�ciele aA�A?lohy prA�rodovednA�ho aA�technickA�ho vzdelania aA�vzdelA?vania, diskusia venovanA?A� jehoA� kvalite aA�efektivite. ZA?merom konferencie je poskytnA?A? A?A?astnA�kom priestor pre prezentovanie vA?sledkov aA�vA?menu skA?senostA� z ich vedecko-vA?skumnej prA?ce.

PreferovanA� tA�my konferencie:

 1. PokrokyA� prA�rodnA?ch viedA� aA�ich odraz vA�systA�me vysokoA?kolskA�ho vzdelA?vania
 2. AktuA?lne problA�my vyuA?ovania prA�rodovednA?ch aA�technickA?chA� disciplA�n na zA?kladnA?ch, strednA?ch iA�vysokA?ch A?kolA?ch
 3. Miesto ,A�A?loha aA�chA?panie vA?znamu A�prA�rodovednA�hoA� aA�technickA�hoA� vzdelA?vania vA�sA?A?asnej spoloA?nosti
 4. SA?A?asnosA?A� prA�rodovednA�ho A�aA�technickA�ho vzdelA?vania vA�kontexte reformnA?ch zA?sahov
 5. ProgresA�vne formyA� aA�metA?dy vyuA?ovania prA�rodovednA?ch aA�technickA?ch disciplA�n
 6. OsobnosA? uA?iteA?aA� prA�rodovednA?ch aA�technickA?ch predmetochA� vA�podmienkachA� sA?A?asnej A?koly
 7. ModernA� technolA?gie vzdelA?vania vA�pregraduA?lnej a graduA?lnej prA�prave uA?iteA?ov prA�rodovednA?ch aA�technickA?ch predmetov

VedeckA� garanti konferencie

 • prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD., FPV UMB BanskA? Bystrica, SR
 • prof. RNDr. A?ubomA�r ZelenickA?, PhD., FPV UKF Nitra, SR
 • prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, PhD. FPV UKF Nitra, SR
 • prof. Vasil Rizak, DrSc., FyzikA?lna fakulta UA?horodskA? univerzita vA�UA?horode, UA
 • Prof. PhDr. PaweA� Czarnecki, PhD, MBA- rektor Vysoka Skola Manazerska vo Varsave, Varsava, PL
 • prof. RNDr. Ivo A?A?p, PhD., A?ilinskA? univerzita vA�A?iline, SR
 • prof. RNDr. LudvA�k Parma, CSc., FHPV PU vA�PreA?ove, SR
 • dr.h.c., prof. RNDr. JA?n BirA?A?k, PhD., FHPV PU vA�PreA?ove, SR
 • prof. A�RNDr. MariA?n Reiffers, DrSc., FHPV PU vA�PreA?ove, SR
 • doc. PhDr. Viera LapitkovA?, PhD. FMIF UK Bratislava, SR
 • doc. RNDr. MariA?n KA�reA?, PhD. PF UPJA� KoA?ice, SR
 • doc. Michal SalA?k, PhD., FHPV PU vA�PreA?ove, SR
 • doc. PaedDr. Iveta A�ebeA?ovA?, PhD., PF PU vA�PreA?ove, SR
 • dr.h.c., doc. PaedDr. VladimA�r A�ebeA?, PhD., FHPV PU vA�PreA?ove, SR

OrganizaA?nA? garant

dr.h.c., doc. PaedDr. VladimA�r A�ebeA?, PhD.
Katedra fyziky, matematiky a techniky FHPV PU
Ul. 17. novembra 1
081 16 PreA?ov
e-mail: vladimir.seben@unipo.sk

A?lenovia organizaA?nA�ho vA?boru:

RNDr. M. CsatA?ryovA?, PhD., A�RNDr. I. A?urlA�k, PhD.,A� RNDr. S. IlkoviA?, PhD., Ing. JuliA?na LiteckA?, PhD., Mgr. M. MajherovA?, PhD., A. MarinicovA?, A�prof. RNDr. L. Parma, CSc., prof. RNDr. M. Reiffers, DrSc., A�doc. PaedDr. I. A�ebeA?ovA?, PhD., PaedDr. J. A�oltA�s, PhD., RNDr. K. A�terbA?kovA?, PhD.