Organizačné pokyny

MiestoA�konania: priestory PreA?ovskej univerzity vA�PreA?ove,A�Ul. 17. novembra A?. 1, 081 16 PreA?ov,

Ubytovanie: DvojlA?A?kovA� hosA?ovskA� izby A?tudentskA�ho domova PU vA�PreA?ove Ul.17 novembra. Cena : (12 a��). A�O rganizA?tori garantujA? ubytovanie zA?ujemcom vA�A�D do vyA?erpania A�kapacity poskytnutA?chA� ubytovacA�ch miest. HotelovA� alebo ubytovanie vA�penziA?noch si zabezpeA?uje kaA?dA? A?A?astnA�k individuA?lne. Ubytovanie nie je zahrnutA� vA�A?A?astnA�ckom poplatku.

Stravovanie:

Cena prvej veA?ere 4,95 a��, cena raA?ajok. 4-a��, cena obeda 4,95 a��, cena slA?vnostnej veA?ere 12 a��. Ashrada stravnA?ch lA�stkov bude realizovanA? pri prezentA?cii. StravnA� nie je zahrnutA� vA�A?A?astnA�ckom poplatku.

Doprava: Zo stanice SAD a A?SR linkami MHD A?. 38. VystA?piA? na zA?stavke a�zVysokoA?kolskA? areA?l PUa�?.

AsA?astnA�cky poplatok: 50 a��.

ZahrA?uje organizaA?nA� nA?klady spojenA� so zabezpeA?enA�m konferencie aA�poskytnutA� sluA?by (25 a��), vydanie aA�dodanie zbornA�kov v elektronickej forme (25 a��).

ZbornA�k abstraktov A�konferenA?nA?ch prA�spevkov: Bude bezplatne k dispozA�cii vA�elektronickej podobe pri prezentA?cii pre A?A?astnA�kov konferencie. Do tohto zbornA�ka budA? zaradenA� len abstrakty, spracovanA� vA�sA?lade sA�pokynmi pre vypracovanie abstraktov aA�dodanA� najneskA?r do 4.9.2015.

Poplatok za uverejnenie prA�spevku bez osobnej A?A?asti aA�nA?slednA� dodanie zbornA�ku vA�elektronickej forme je 25 a��. UvedenA? sumu uhradA� A?A?astnA�k konferencie aj za kaA?dA? novA? prA�spevok aA�to aj v spoluautorstve.

Pre A?A?astnA�kov konferencie, zamestnancov PU je poplatok za A?A?asA? na konferencii, uverejnenie prA�spevku aA�nA?slednA� dodanie zbornA�ku v elektronickej forme znA�A?enA? na 25 a��. Toto znA�A?enie vA?ak platA� len vA�prA�pade aktA�vnej A?A?asti uA?iteA?a na konferencii.

ZbornA�k zA�konferencie: Bude vydanA? vA�elektronickej forme po konferencii. TermA�n dodania prA�spevkov do zbornA�ka cez on-line formulA?r: 31.10.2015. Usporiadatelia si vyhradzujA? prA?vo odmietnuA? prA�spevok, ktorA? obsahom nekoreA?ponduje sA�preferovanA?mi tA�mami konferencie. Do zbornA�ka budA? zaradenA� len kladne recenzovanA� prA�spevky, zodpovedajA?ce pokynom na zverejnenie. Za uverejnenie prA�spevkov nebude poskytnutA? honorA?r.

TermA�n A?hrady:

AsA?astnA�cky poplatok uhraA?te prevodnA?m prA�kazom alebo poA?tovou poukA?A?kou na A?A?et:

NA?zov banky: Tatra banka,a.s.
Adresa banky: HlavnA? 108, 040 01 KoA?ice, Slovakia
NA?zov A?A?tu: SlovenskA? fyzikA?lna spoloA?nosA?
A?A�slo A?A?tu: 2662110021/1100
IBAN CODE: SK70 1100 0000 0026 6211 0021
BIC (SWIFT): TATRSKBX
VariabilnA? symbol: 290955
KonA?tantnA? symbol: 0308

Platby realizovanA� bankovA?m prevodom musia byA? doloA?enA� zaslanA�m avA�za alebo vA?pisom zA�A?A?tu platcu(!!!), ktorA� A?iadame zaslaA? na adresu organizA?torov vA�termA�ne do 25.9.2015.

VzhA?adom na vysokA� prevodovA� poplatky mA?A?u zahraniA?nA� A?A?astnA�ci (vrA?tane A?R) zaplatiA? konferenA?nA? poplatok v a�� v hotovosti na konferencii. AsA?astnA�cky poplatok pri neA?A?asti prihlA?senA�ho sa nevracia, mA?A?e ho zastA?piA? nA?hradnA�k.

RokovacA� jazyk: slovenskA?, A?eskA?, ukrajinskA?, ruskA?, anglickA?, poA?skA?

AktuA?lne informA?cie o konferencii, vrA?tane elektronickej online registrA?cie, predtlaA?e pozvA?nky s pokynmi na pA�sanie abstraktov, pokynov pre spracovanie prA�spevkov a pre vypracovanie recenznA�ho posudku, nA?jdete na adrese:A�A�A� http://fyzika.unipo.sk/konferencia/kf2015

E-mailovA? adresa konferencie: kfyziky@gmail.com

UzA?vierka on-line registrA?cie A?A?astnA�kov je dA?a 4.9. 2015 (piatok) o 15:00 hodine.