APVV 2005

Projekty APVV

 • Rok: 2005
 • A?íslo projektu: APVT-51-031704
 • Program: Ostatné
 • Pôvodný odbor: 010304 Fyzika kondenzovaných látok a akustika
 • Novy odbor: 010304 – Fyzika kondenzovaných látok a akustika – physics of condensed matter and acoustics
 • Názov: Magnetické vlastnosti a elektrónová štruktúra zlúA?enín d- a f- kovov
 • Názov v angliA?tine: Magnetic properties and electron structure of d- and f- metal compounds
 • A?iadateA?: Ústav experimentálnej fyziky SAV
 • Sídlo: Košice-Sever
 • Zodpovedný riešiteA?: RNDr. Reiffers Marián DrSc.
 • Email: reiffers@saske.sk
 • ZaA?iatok riešenia projektu: 01/2005
 • Koniec riešenia: 12/2007
 • Pridelená suma v tisícich Sk: 1 590
 • Abstrakt: Projekt je venovaný detailnému experimentálnemu štúdiu základného stavu a jeho interpretácii vo vybraných v poslednom období objavených kovových systémoch, ktoré sa nesprávajú podA?a štandardného modelu Fermiho kvapaliny (Non-Fermi liquid – NFL systémy). CieA?om je experimentálne štúdium termodynamických, magnetických, transportných, mikrokontaktových a tunelovacích fyzikálnych vlastností pri nízkych teplotách. Tieto výsledky môA?u pomôcA? pri príprave nových systémov s unikátnymi vlastnosA?ami, ktoré by mohli maA? potenciálne aplikácie v nízkorozmerných aktívnych a pasívnych elektronických súA?iastkach. VeA?ká A?asA? projektu je venovaná štúdiu magnetických, transportných a termodynamických vlastností zlúA?enín d-kovov s f-kovmi ako aj boridov vzácnych zemín, ktoré nie sú NFL systémy, ale svojou štruktúrou sú týmto systémom príbuzné. V rámci tohto projektu budú študované moA?nosti prípravy štrukturalizovaných permanentných magnetov na báze zlúA?enín f- kovov.
 • KlúA?ové slová: intermetalické zlúA?eniny, magnetické vlastnosti, Non-Fermi liquid – NFL systémy, magnetické štruktúry, A?aA?kofermióonové sytémy, elektrónové štruktúry, Kondo systémy, mikrokontaktná spektroskopia, A?aA?kofermiónové polovodiA?e, tunelovacia spektroskopia