Kega 01

Názov: "Aktivizácia poznávacej činnosti žiakov 1. stupňa základnej školy prostredníctvom interaktívnych programov"

V spolupráci s PF PU

VEDÚCI PROJEKTU: PaedDr. Iveta ŠEBEŇOVÁ, PhD.

ZÁSTUPCA VEDÚCEHO PROJEKTU: Doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, CSc.

RIEŠITELIA: Ing. Vladimír Burger Ing. Bianka Horvátová RNDr. Katarína Šterbáková Ondrej Tabačko Katarína Kudlová

SPOLURIEŠITELIA: Mgr. Eva Litavcová

Riešenie projektu bolo ukončené v roku 2005

Update dňa 11.12.2006