Kega 02

Názov: "Informačné technológie vo vzdelávaní učiteľov prírodovedných predmetov"

V rámci projektu KEGA č.3/102803 pod názvom "Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní učiteľov prírodovedných predmetov", ide o sprístupnenie nových poznatkov učiteľom a poslucháčom prírodovedných predmetov biológie, chémie, fyziky a geografie, s využitím informačných a komunikačných technológií. Cieľom projektu je vypracovať spoločný učebný text pre prácu s IKT v elektronickej forme, ktorý má obsahovať najnovšie formy, metódy a obsah prírodovedného vzdelávania. Spoločne s ostatnými riešiteľmi prírodovedných predmetov na FHPV PU, uskutočníme workshop za účelom predstavenia tejto publikácie a podporných didaktických materiálov

 • Vedúci projektu: Doc. Ing. Danica Fazekašová, PhD.
 • Koordinátor projektu za predmet fyzika: RNDr. Katarína Šterbáková
 • Riešitelia projektu z Katedry fyziky FHPV PU v Prešove: RNDr. Katarína Šterbáková Ing. Vladimír Burger
 • Externý riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Ján Birčák,CSc. Školský Fyzikálny Informačný Servis (ŠFIS)

Štruktúra a stručný obsah ŠFIS:

 • Úvod
 • Didaktické materiály pre výučbu fyziky # Netradičný fyzikálny experiment
 • Netradičné hodiny fyziky
 • Aktivity študentov
 • Dostupná fyzikálna literatúra
 • Akcie na KF
 • Zaujímavé fyzikálne www stránky vo svete

VÝSTUPY: Školský Fyzikálny Informačný Servis (ŠFIS)

Update dňa 17.3.2010