Kega 3/4114/06

Projekt KEGA:  č.p. 3/4114/06

Názov projektu:
Rozširovanie edukačných kompetencií pedagogických pracovníkov

Doba riešenia projektu: 2006-2008

Riešitellia projektu:

dr.h.c., Doc. PaedDr., Vladimír Šebeň, PhD.
vedúci riešiteľ projektu

PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.
zástupca 1. spolupracujúceho pracoviska

PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD.
zástupca 2. spolupracujúceho pracoviska

Ostatní riešitelia:

prof. RNDr. Ludvík Parma, CSc.

RNDr. Katarína Šterbáková, PhD.

RNDr. Mária Csatáryová, PhD.

RNDr. Sergej Ilkovič, PhD.

RNDr. Mária Tulenková, PhD.

Ing. Vladimír Burger

Mgr. Eva Litavcová

Darina Bronieková

Ludvík Kaža

Ciele projektu:

Riešitelia projektu sa vo svojom projekte zamerajú na problematiku zefektívnenia práce  pedagogických pracovníkov, pôsobiacich v záujmových krúžkoch pri vzdelávacích inštitúciách.
Jedným zo zámerov predkladaného projektu je príprava pedagogických pracovníkov na prácu v krúžkoch, kurzoch a iných voľnočasových aktivitách organizovaných školskými a mimoškolskými vzdelávacími inštitúciami. Uvedený zámer reaguje na zavedenie normatívneho systému financovania regionálneho školstva vyplývajúceho z programového vyhlásenia vlády SR. Efektívna realizácia týchto oblastí záujmovej krúžkovej činnosti, je podmienená primeranou kvalifikačnou úrovňou pedagogických pracovníkov, zodpovedajúcich za ich priebeh. Cieľom nášho projektu je poskytnúť tejto cieľovej skupine požadovanú odbornú, metodickú a metodologickú podporu. Úspešná realizácia tohto projektu vytvára predpoklady pre naplnenie princípov projektu otvorenej školy.
Medzi špecifické ciele  projektu možno zaradiť  navrhnutie  a vypracovanie učebných plánov pre prácu vybraných krúžkov, vypracovanie metodických príručiek so zameraním na krúžkovú činnosť v printovej a elektronickej interaktívnej forme, zrealizovanie priebežných a záverečných  informačných workshopov, zameraných na prezentáciu vytvorených materiálov a sprostredkovanie informácií o nových trendoch v danej oblasti. Medzi ďalšie ciele projektu možno zaradiť vytvorenie  podmienok pre užšiu spoluprácu učiteľov v rámci regiónu Východného Slovenska; vytvorenie informačného systému, sprostredkujúceho výmenu informácií medzi  účastníkmi projektu, funkčného prostredia na prezentáciu vlastnej práce, nápadov a návrhov spojených s inováciou činnosti krúžkov. K dôležitým cieľom projektu patrí taktiež vytvorenie www stránok, umožňujúcich  prezentáciu vytvorených materiálov v rámci projektu a mimo neho, ako aj rozpracovanie a prezentácia možností využitia informačno-komunikačných technológii pri realizácii krúžkovej činnosti.
Riešitelia projektu, zamestnanci  Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove v rámci svojho podielu na realizácii projektu na základe analýzy požiadaviek pedagogickej praxe vypracujú  časovo tematické plány, metodické príručky pre vedenie krúžkov s návrhom postupov pre tvorbu výrobkov, z ktorých vybrané námety a praktické činnosti budú prezentované pre  účastníkov workshopov v priebehu a na záver projektu.   Vypracované materiály budú prezentované v  elektronickej podobe na www stránkach projektu, ktoré budú navrhnuté a prevádzkované členmi katedry fyziky.

Update dňa 24.9.2013