TEMPUS

PRÍPRAVA UČITEĽOV PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV 2000

 • Projekt TEMPUS Spoločný európsky projekt TEMPUS SJEP – 09272-95
 • Koordinátor a kontraktor projektu Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko
 • Ďalšie zúčastnené inštitúcie
  • Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovensko
  • Prešovská Univerzita v Prešove, Slovensko
  • Sheffield Hallam University, Sheffield, United Kingdom
  • Pedagogisch Technische Hogeschool, Eindhoven, Nederland
 • Cieľ projektu je reštrukturalizácia magisterskej prípravy budúcich učiteľov prírodovedných predmetov na zúčastnených slovenských inštitúciách zameraná na:
  • vytvorenie nového integrovaného predmetu "Prírodoveda" a jeho začlenenie do existujúcich študijných programov,
  • vypracovanie profilu absolventa s cielom zvýšenia kompatibility a ekvivalencie medzi zúčastnenými univerzitami,
  • zavedenie širšieho rámca vyučovacích a učebných prístupov do procesu výučby jednotlivých prírodovedných predmetov,
  • vytvorenie možností pre zvýšenie rozsahu školskej praxe,
  • zvýšenie podielu bádatežských aktivít študentov v procese získavania prírodovedných poznatkov,
  • zriadenie centier informačnej technológie vybavených zariadeniami umožňujúcimi realizáciu počítačom podporovanej výučby a zvýšenie rozsahu samostatnej práce študentov počas ich štúdia,
  • vytvorenie programu ďalšieho vzdelávania učitežov prírodovedných predmetov využívajúceho integrovaný prístup vo výklade prírodovedných predmetov.

Manažment projektu:

 • Zástupcovia koordinátora a kontraktora projektu Stanislav Holec, Stanislav Ondrejka, Jana Raganová Katedra fyziky tel: 088 34553 Fakulta prírodných vied UMB fax: 088 33132 Tajovského 40 e-mail: holec@fhpv.umb.sk 974 00 Banská Bystrica raganova@fhpv.umb.sk Slovensko
 • Zástupcovia ďalších zúčastnených inštitúcií
  • Daniela Horváthová, Ľubomír Zelenický Katedra fyziky tel: 087 514757 Univerzita Konštantína Filozofa fax: 087 511243 Tr. A. Hlinku 1 e-mail: dahor@unitra.sk 949 74 Nitra zel@unitra.sk Slovensko
  • Vladimír Šebeň, Katarína Šterbáková, Vladimír Burger Katedra fyziky tel: 091 731481, 733232 FHPV PU fax: 091 725547 Ul. 17. novembra 1 e-mail: burgerv@saris.po.upjs.sk 080 01 Prešov sebenv@saris.po.upjs.sk Slovensko sterbakk@saris.po.upjs.sk
  • Richard Walton, Terry Hudson Sheffield Hallam University tel: +44 114 2532202 (9) Centre for Science Education fax: +44 114 2532299 Collegiate Crescent Campus e-mail: r.j.walton@shu.ac.uk Sheffield t.a.hudson@shu.ac.uk United Kingdom · Alouis ter Haar Pedagogisch Technische Hogeschool tel: +31 40 2479222 Postbus 826 fax: +31 40 2443960 5600 AV Eindhoven e-mail: a.g.m.t.haar@pth.nl Nederland

Členovia riešiteľského kolektívu PU v Prešove

 • Vladimír Šebeň
 • Vladimír Burger
 • Ján Birčák
 • Michal Salák
 • Miloš Kovaľ
 • Katarína Šterbáková
 • Mária Csatáryová
 • Miron Milly
 • Jana Burgerová
 • Iveta Šebeňová
 • Alena Lacová
 • Renáta Bernátová