VEGA

·   2002 – 2004: Fyzika v slovenskej a svetovej ľudovej slovesnosti

   č.p.: 1/9197/02
    Vedúci projektu
: Dr.h.c. prof. RNDr. Ján Birčák, CSc.

·   2007 – 2009: Analýza dlhodobých slnečných cyklov a ich modelovanie
                            matematicko-štatistickými  metódami

   č.p.: 1/4027/07

    Vedúci projektu: RNDr. Mária Csatáryová, PhD.

·   2006 – 2008:

Neobvyklé chovanie kovových intermetalických zlúčenín pri nízkych teplotách

   č.p.: 2/6165/26

    Vedúci projektu: RNDr. Marián Reiffers, DrSC.

    Zástupca projektu: RNDr. Sergej Iľkovič, PhD.

Update dňa 25.1.2017