VEGA 2 č.p. 1/4027/07

Analýza dlhodobých slnečných cyklov a ich modelovanie matematicko-štatistickými metódami

VEDÚCI PROJEKTU:
RNDr. Csatáryová Mária,  PhD., KF FHPV PU Prešov

ZÁSTUPCA VEDÚCEHO PROJEKTU:
Doc. RNDr. Ladislav Kulčár, CSc., EF UMB, Banská Bystrica

RIEŠITELIA:
RNDr. Seman Ján, PhD.,  KM FHPV PU Prešov
RNDr. Begeni Peter, US STEEL Košice

ANOTÁCIA PROJEKTU:

    V súčasnej dobe sú k dispozícii dva rozsiahle súbory pozorovacích dát Slnka. Jeden je zo vzdialenej minulosti, kedy sa pozorovania uskutočňovali bez ďalekohľadu viac-menej náhodne. Druhý súbor je z obdobia posledných asi 300 rokov – teleskopické pozorovania. Medzi týmito dátami chýba vzájomné prepojenie. Počas 22. slnečného cyklu boli zrealizované pozorovania, spracovanie ktorých by umožnilo nájsť vzájomnú súvislosť medzi historickými a teleskopickými pozorovaniami.
Nájdenie závislosti medzi známymi merateľnými prejavmi slnečnej aktivity a údajmi z  bezteleskopických pozorovaní nám umožní spresniť odhadnuté dlhodobé periódy cyklov slnečnej aktivity. Predpokladaná závislosť umožní modelovať slnečné cykly aj do budúcnosti.

Ciele projektu:
prvá etapa riešenia:

  • Spracovanie materiálu o slnečnej aktivite  do elektronickej podoby, vhodnej na ďalšie spracovanie matematicko – štatistickými metódami.
  • Analýza napozorovaného materiálu z 22. slnečného cyklu (bezteleskopické pozorovania).
  • Vypracovanie matematického modelu popisujúceho závislosti medzi napozorovanými dátami bez ďalekohľadu a teleskopickými pozorovaniami.
  • Navrhnutie matematického modelu závislosti medzi napozorovanými dátami bez ďalekohľadu  a inými merateľnými prejavmi slnečnej aktivity (napr. erupčný index, geomagnetický index, slnečná konštanta)
  • Nájdenie matematického vzťahu, ktorý nám umožní definovať mieru slnečnej aktivity z pozorovaní Slnka bez ďalekohľadu.

druhá etapa riešenia:

  • Zo získaných nájdených závislostí nasimulovať možný priebeh slnečnej aktivity, definovaný z pozorovaní Slnka bez ďalekohľadu na obdobie asi posledných 300 rokov, kedy tieto pozorovania neboli vykonávané.
  • Prepojiť uvedenú simuláciu s historickými pozorovaniami Slnka bez ďalekohľadu. Porovnať získaný priebeh s ďalšími historickými dátami, ktoré nám priamo, alebo nepriamo určujú mieru slnečnej aktivity.
  • Potvrdenie, alebo spresnenie dlhodobých periód slnečných cyklov.
  • Získané výsledky výskumu budú publikované v odbornej tlači a prezentované na odborných slnečných seminároch a konferenciách

Update dňa 25.1.2017