VEGA 1 č.p. 1/9197/02

Projekt VEGA

Fyzika v slovenskej a svetovej ľudovej slovesnosti

 • VEDÚCI PROJEKTU: Dr.h.c. prof. RNDr. Ján Birčák, CSc.
 • ZÁSTUPCA VEDÚCEHO PROJEKTU: Doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.
 • RIEŠITELIA: Ing. Vladimír Burger RNDr. Mária Csatáryová,PhD.  Doc. Michal Salák, PhD. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD. RNDr. Katarína Šterbáková,PhD.
 • SPOLURIEŠITELIA: PaedDr. Iveta Sabolová – Štefančínová Mgr. Eva Litavcová
 • Anotácia projektu
 • Vo vyučovaní fyziky pretrvávajú problémy, ktoré spôsobujú, že dosahované výsledky žiakov a ich vzťah k tomuto predmetu nezodpovedá poslaniu a významu fyziky vo vzdelávaní. Časť problémov súvisí s nateraz používanými metódami a postupmi, ktoré sú málo efektívne a nevytvárajú požadovaný psychologický komfort.
 • Cieľom projektu je vyhľadanie zo slovenských a cudzojazyčných literárnych zdrojov prvkov ľudovej slovesnosti s fyzikálnym obsahom (fragmenty rozprávok, prísloví, porekadiel, hádaniek), ich doplnenie adekvátnymi otázkami a využitie vo vyučovacom procese v podobe kvalitatívnych úloh.
 • Projekt predpokladá realizáciu výskumu efektívnosti aplikácie spomínaných prvkov v motivácii učenia, prehlbení samostatného a divergentného myslenia žiakov a vo zvýšení kvality ich vedomostí. Získané výsledky budú spracované v podobe učebných textov pre učiteľov a žiakov
 • Výsledky projektu: 
 •  V zhode s cieľmi projektu pozornosť jeho riešiteľov bola zameraná predovšetkým na vyhľadávanie prvkov ľudovej slovesnosti, ktoré obsahujú informáciu vyžadujúcu vysvetlenie z fyzikálneho pohľadu. Práve tieto prvky tvoria prirodzené fyzikálne úlohy, ktorých riešenie vo všeobecnosti je prostriedkom a zároveň aj cieľom výučby fyziky. Boli rozpracované didaktické postupy s aplikáciou prvkov ľudovej slovesnosti v rôznych fázach vyučovacej hodiny fyziky a pomocou pedagogického experimentu overený ich prínos pre zlepšenie psychologického komfortu žiakov na hodinách fyziky a pre zefektívnenie výučby fyziky. Celkový pozitívny efekt aplikácie rozprávok, prísloví, hádaniek bol umocnený podporou IKT a logických opôr učiva fyziky.
 • Viaceré získané výsledky riešenia projektu boli publikované alebo zverejnené na vedeckých konferenciách či didaktických seminároch učiteľov fyziky.
 • Ide predovšetkým o tieto konkrétne výsledky získané počas riešenia projektu:
 • Na základe štúdia príslušnej literatúry zo slovenských a svetových prameňov bol vytvorený súbor
 • a) rozprávkových fragmentov,
 • b) prísloví,
 • c) hádaniek,

            ktoré majú fyzikálny obsah. Táto databáza prvkov ľudovej slovesnosti usporiadaných podľa jednotlivých fyzikálnych odborov nepredstavuje uzavretý systém, ale môže byť ďalej doplňovaná a zdokonaľovaná.Pomocou pedagogického experimentu realizovaného na ZŠ štyroch okresov Prešovského kraja boli získané originálne výsledky o tom, ako vo výučbe fyziky vplýva aplikácia prvkov ľudovej slovesnosti na subjektívnu pohodu žiakov a na kvalitu a trvalosť ich vedomostí z fyziky.Na príklade učiva z mechaniky, hydrostatiky a optiky vytvorený súbor kvalitatívnych úloh tematicky vychádzajúci z prvkov ľudovej slovesnosti a vyúsťujúci do kvantitatívnych fyzikálnych úloh či definície fyzikálneho zákona. Bol vytvorený súbor kvalitatívnych úloh z učiva Elektrina a magnetizmus a Kmity, vlny, optika.Významne dynamizujúcim činiteľom na hodinách fyziky s aplikáciou rozprávok okrem počítača sú logické opory učiva. Vypracovali sme logické opory učiva fyziky pre 9. roč. a s jednoznačným úspechom ich využívali vo výučbe počas dvoch rokov riešenia projektu. Boli vypracované vzorové hodiny v elektronickej podobe z učiva fyziky pre 7. a 9. ročník na báze logických opôr a s aplikáciou rozprávkových fragmentov. Boli vytvorené didaktické rozprávky pre potreby planetária. Z materiálov získaných v rámci riešenia projektu je vytvorená www stránka. Na záver riešenia projektu bol usporiadaný vedecko-praktický seminár o získaných výsledkoch pre metodikov fyziky a učiteľov vybraných škôl regiónu. Podstatná časť týchto výsledkov im bola poskytnutá aj na CD nosiči a na webovej stránke katedry. 

 • VÝSTUPY:
 • ŠEBEŇ, V., ŠEBEŇOVÁ, I., 2003: Možnosti využitia historických technických pamiatok a exponátov vo vyučovaní fyziky a technickej výchovy. In: XVI Didmatech 2003. Olomouc. Univerzita Palackého, 2003, s. 598-601, ISBN 80-7220-150-6,
 • ŠEBEŇ, V., ŠEBEŇOVÁ, I., ŠTERBÁKOVÁ, K., BURGER, V. 2004: Niektoré možnosti aktivizácie žiakov na hodinách prírodovedných a technických predmetoch. Zborník z medzinárodnej konferencie UJEP Ústí nad Labem, ČR, ISBN 80-7044-571-8,
 • ŠEBEŇ, V., ŠEBEŇOVÁ, I., ŠTERBÁKOVÁ, K., BURGER, V., 2004: Interaktívne formy v edukácii ako prostriedok aktivizácie žiakov. Zborník z medzinárodnej konferencie: trendy technického vzdelávania. Technická a informačná výchova. Olomouc 2004, s. 131-134, ISBN80-7220-182-4,
 • BIRČÁK, J., 2003: Príslovie ako fyzikálna úloha. In: Zborník prednášok II. medzinárodného seminára Tvorba produktov. Kreativita, kreatika. TU Zvolen 2003, s. 27-29, ISBN 80-228-1283-8
 • ŠEBEŇ, V., ŠEBEŇOVÁ, I., 2002: Otázka ako nástroj rozvoja kongnitívnych procesov v prírodovedných a technicky orientovaných predmetoch. Zborník z medzinárodnej konferencie XV. DIDMATECH 2002, PdF. UKF Nitra, ISBN 80-8050-659-0,
 • HAMARÍKOVÁ, D., ŠEBEŇ, V., 2003: Fragmenty rozprávok na hodinách fyziky v 6. a 7. ročníku základnej školy. Zborník FHPV PU, Prírodné vedy, M-F-TE, Ročník XXXXI, 2003, Prešov, str. 27-31, ISBN 80-8068-260-7,
 • BURGER, V., 2003: Aplikácia internetu v prírodovednom vzdelávaní. Zborník Prírodné vedy, matematika-fyzika-technická výchova, Ročník XXXXI, KF FHPV PU, str. 33-38, ISBN 80-8068-260-7,
 • ŠTERBÁKOVÁ, K., CSATÁRYOVÁ, M., 2002: Netradičné vyučovacie prístupy vo fyzike. In: Acta facultatis studiorum Humanitasis et Nature Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, matematika-fyzika-technická výchova, Ročník XXXIX, Prešov 2002, s. 147-152, ISBN 80-8068-147-3, 
 • SABOLOVÁ, I., BIRČÁK, J., 2003: Vplyv rozprávok na subjektívnu pohodu žiakov a ich vedomosti z fyziky. In: Zborník Prírodné vedy: matematika – fyzika – technika, FHPV PU, Prešov 2003, s. 31-43, ISBN 80-8068-260-7,
 • BIRČÁK, J., DRÁBOVÁ, Z., 2003: Príslovia s fyzikálnym obsahom. In: Zborník Prírodné vedy : matematika – fyzika – technika, FHPV PU, Prešov 2003, s. 19-30, ISBN 80-8068-260-7, 
 • BIRČÁK, J., SENAJ, J., 2002: Logické opory. Fyzika 9, FHPV PU, Prešov 2002, 24 s. ISBN 80-89040-17-9,
 • BIRČÁK, J., BENCA, V., SALÁK, M., 2002: Kmity, vlny, optika v príkladoch a otázkach. FHPV PU, Prešov 2002, 243 s., ISBN 80-158-9, 
 • BIRČÁK, J., BENCA, V., ŠTERBÁKOVÁ, K., 2003: Elektrina a magnetizmus v príkladoch a otázkach. FHPV PU, Prešov, 205 s., ISBN 80-8068-225-9,
 • CSATÁRYOVÁ, M., 2002: Kamilkina cesta vesmírom – rozprávka. Audiovizuálny program – CD,
 • CSATÁRYOVÁ, M., 2002: Potulky letnou oblohou. Audiovizuálny program –CD,
 • CSATÁRYOVÁ, M., 2004: Fyzika v rozprávkach a rozprávky na fyzike. Článok v univerzitnom časopise PU o seminári dňa 10. 11. 2004, Časopis AO PU v Prešove, ročník VIII, číslo 5/december 2004.
 • ŠTERBÁKOVÁ, K., 2003:  Ku komunikačnej kompetencii žiakov základnej školy v prírodovedných predmetoch. Komunikácia a text. In: Zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, KSjaL, FHPV PU prešov 15. – 16. november 2001, Náuka 2003, Prešov s. 364-370, ISBN 80-89038-21-2, 
 • CSATÁRYOVÁ, M., 2003: Multimediálne programy a ich funkcia na 1. stupni ZŠ. In: Zborník z medzinárodnej konferencie Prešov 26. – 27. 9. 2002 Príprava učiteľov elementaristov v novom storočí ISBN 80-8068-146-5, str. 296-298, 
 • BIRČÁK, J., SABOLOVÁ, I., 2002: Prvky ľudovej slovesnosti vo výučbe fyziky. Didfyz 2002, Račkova dolina.
 • SABOLOVÁ, I., BIRČÁK, J., 2003: Fyzikálne úlohy na báze rozprávok. Zborník 13. konferencie slovenských fyzikov, SFS, 25. 28. 8. 2003, Smolenice, str. 173-174, ISBN 80-969071-8-2,  

Update dňa 30.11.2006