Ing. Miron Milly, CSc.

 • Meno: Ing. Miron Milly, CSc.
 • Telefón: 7570985
 • Miestnosť: č. 351
 • E-mail: millymir@unipo.sk
 • Vedný odbor: 26-07-9 Rádioelektronika
 • Dĺžka pedagogickej praxe:
Millý
 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie:
  • v roku 1974 na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave
    
 • Kvalifikačný rast:
  • v roku 2000 Udelenie vedeckého kvalifikačného stupňa VKS-2a (samostatný vedecký pracovník) na SAV v Bratislave vo vednom odbore 26-07-9 Rádioelektronika
 • Výber z publikačnej činnosti:
  1. Milly, M.: (1990) Recognition of direction of incremental sensor shaft rotation. International Journal of Electronics. Taylor & Francis ( London – New York – Philadelphia ), Vol. 68, No. 3, pp. 471- 481, ISSN 0020-7217.
  2. Milly, M.: (1995) Vyžiadaný príspevok s názvom: „Dvojpiestový rotačný spaľovací motor” In: Zborník z konferencie, Dom techniky ZSVTS, Košice 1995, s. 87-90, ISBN 80-967144-2-2.
  3. Milly, M.: (1996) Meranie veľkosti vektora magnetickej indukcie trojzložkovou Hallovou sondou. Automatizace (ČR), r. 39, č. 3, s. 91-94, ISSN-0005-125X.
  4. Milly, M.: (1999) Resonance and transformation properties of homogenous electric line section. In: Proceedings of International Seminar on Engineering Aspect in Physics Education. Publisher: SEFI – – Brussels, BELGIUM, Document EAPE`99, No. 24, pp.134-137, ISBN 2-87352-027-2.
  5. Milly, M.: (2003) Elektronické posúvače fázy a ich vlastnosti. In: Zborník prác FHPV PU – Prírodné vedy (mat.– fyz.– tech.v.), Prešov, r. 36, s. 71-78, ISBN 80-8068-250-X.
 • Účasť na riešení vedeckých projektov za posledných 10 rokov:
  1. Projekt TEMPUS – Phare SJEP-09272-199: Science Teacher Training 2000. Doba riešenia: 1995-1998.
  2. Projekt VEGA – 95/5195/663: Štúdium elektrofyzikálnych, fotoelektrických a magnetoelektrických vlastností polovodičov za účelom ich využitia v snímačoch a pri zázname informácií. Doba riešenia: 1995-1998
  3. Inštitucionálny projekt: Výskum efektívnosti nových metodických postupov vo vyučovaní fyziky Doba riešenia: 1998-2000
  4. Projekt VEGA – 1/9370/02: Presný diferenčný prevodník elektrického napätia na absolútnu hodnotu elektrického prúdu. Doba riešenia: 2002-2003.

Despite its physical origins it`s not, however, related academic writing to russian, which belongs to the eastern european slavic language family.