Ing. Vladimír Burger, PhD.

 • Meno: Ing. Vladimír Burger, PhD.
 • Vedný odbor: Teória vyučovania fyziky
 • WWW: www.burger.sk
 • Dĺžka pedagogickej praxe: 21 rokov
 • † 12. marca 2012
Burger
 • Aktuálna pedagogická činnosť:
  • Vybrané kapitoly z výpočtovej techniky, 1. stupeň
  • Základy výpočtovej techniky v prírodovedných predmetoch, 1. stupeň
  • Multimédia vo výučbe prírodovedných predmetov 1. stupeň
  • Internet vo výučbe prírodovedných predmetov 1. stupeň
  • Výpočtová technika vo fyzike 1 1. stupeň
  • Exkurzia, 1. stupeň
  • Výpočtová technika vo fyzike 2, 2. stupeň
  • Výpočtová technika vo fyzike 3, 2. stupeň
  • Informatika a počítače, 1. stupeň
  • Diplomový seminár, 2. stupeň
 • Výber z publikačnej činnosti:
  1. BURGEROVÁ, J., BURGER, V., 2002: Systémové a aplikačné programy pre personálne počítače. Vysokoškolské učebné texty PU v Prešove, FHPV PU, 114s.
  2. BURGER, V., ŠTERBÁKOVÁ, K., 1998: Fyzikálny experiment s využitím PC techniky a meracieho systému Philip Harris. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Fyzikálne vzdelávanie dnes a po roku 2000. Prešov, 18.- 21.január 1998, s. 134-137
  3. BURGER, V., 2001: Edukačný proces a netradičné možnosti získavania informácií. Zborník z medzinárodnej konferencie XIII. DIDMATTECH 2000, Časť 1, FHPV PU Prešov 2001, str.91-94
 • Účasť na riešení vedeckých projektov za posledných 10 rokov:
  1. Projekt TEMPUS Phare SJEP-09272-1995 Príprava učiteľov prírodovedných predmetov 2000 Doba riešenia: 1995-1998
  2. Projekt TEMPUS Phare contract N0: UM-JEP-14342-1999 „Interný informačný systém pre univerzitný manažment“ Doba riešenia: 1999-2002
  3. Inštitucionálny projekt: Fyzika v slovenskej a svetovej ľudovej slovesnosti Doba riešenia: 2001-2003
  4. Projekt VEGA č. 1/9197/02: Fyzika v slovenskej a svetovej ľudovej slovesnosti Doba riešenia 2002-2004
  5. Projekt KEGA č.1/3/100803: Aktivizácia poznávacej činnosti žiakov 1.stupňa základnej školy prostredníctvom interaktívnych programov Doba riešenia 2003-2005
  6. KEGA 3/102803: „Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní učiteľov prírodovedných predmetov“