História katedry fyziky

V akademickom roku 1952/1953 bola v rámci vtedajšej Pobočky pedagogickej fakulty založená katedra matematiky a fyziky PdF s ústavmi matematiky a fyziky a tým sa začalo so systematickou prípravou učiteľov fyziky v meste Prešov. Osudy študijného odboru fyzika boli v jeho historickom vývoji spočiatku teda späté so študijným odborom matematika. Zakladateľom spoločnej katedry bol RNDr. Juraj Dubinský. Neskôr po zavedení študijného odboru základov priemyselnej výroby boli ku katedre pričlenení noví členovia, ktorí sa starali o výučbu výrobných disciplín. Po vzniku katedry teórie výroby a prác v dielni (1961) a jej premenovaní na katedru základov priemyselnej výroby a prác v dielni (1964) vznikajú v roku 1965 v rámci Pedagogickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach so sídlom v Prešove samostatné katedry matematiky a katedry fyziky. Prvým vedúcim samostatnej katedry fyziky bol v rokoch 1965-1967 Emil Sokol. V období rokov 1967 až 1971 viedol katedru RNDr. Alfréd Ružický. V rokoch 1971-1972 Michal Salák. V roku 1972 vzniká katedra matematiky a fyziky a základov priemyselnej výroby. V období rokov 1972 až 1978 túto katedru viedol doc. RNDr. Ondrej Strečko, CSc. K novej štrukturálnej zmene dochádza v roku 1978 kedy vznikajú katedra fyziky a základov techniky a katedra matematiky a výpočtové stredisko. Vedúcim katedry fyziky a základov techniky v období rokov 1978 –1981 bol doc. Michal Salák, CSc. V roku 1980 vzniká pri katedre fyziky a základov techniky nové oddelenie – základy poľnohospodárskej výroby. Od roku 1981 až do roku 1989 bol vedúcim tejto katedry doc. Ing. Pavel Šuťák. Pod vplyvom porevolučných štrukturálnych zmien sa v roku 1990 vzniká samostatná katedra fyziky. Jej vedúcim sa stal PaedDr. Vladimír Šebeň. V tomto roku zároveň došlo k výraznému personálnemu doplneniu katedry.  Po vzniku  Prešovskej univerzity a Fakulty humanitných a prírodných vied v roku 1997  v období nasledujúcich 13 sa katedra fyziky aj naďalej rozvíjala ako samostatný subjekt  a dosahovala významné v úspechy v oblasti vzdelávania a vedy.Vedúcim katedry bol v uvedenom období nepretržite dr.h.c.,doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.  V 2010 roku boli na Fakulte humanitných a prírodných vied uskutočnené významné  zmeny a v rámci novej  organizačnej štruktúry  vznikla  Katedra fyziky, matematiky a techniky.  Uvedená katedra má tri  samostatné oddelenia : fyziky, matematiky a techniky.  Vedúcim novozriadenej katedry je  dr.h.c. doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.  Z učiteľov, ktorí na katedre v uplynulom období pôsobili, možno spomenúť Ing. Jozefa Fischhoffa, PaedDr. Michala Mlynára, CSc., PaedDr. Jozefa Skoka, PaedDr. Jána Sremaňáka, CSc., RNDr. Mariána Olejára, PaedDr. Petra Beisetzera, RNDr. Miloša Kovaľa, doc. Michala Saláka, PhD., Dr.h.c. prof. RNDr. Jána Birčáka, PhD. V súčasnosti na oddelení fyziky katedry fyziky, matematiky a techniky   pedagogicky pôsobia prof. RNDr. Ludvík Parma, CSc., Dr.h.c. doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD., RNDr. Mária Csatáryová, PhD., Ing. Miron Milly, PhD., RNDr. Katarína Šterbáková, PhD., Ing. Vladimír Burger,PhD. , RNDr. Sergej Ilkovič, PhD., Prof.  RNDr. Marián Reifers, DrSc.  Okrem vyššie uvedených kmeňových učiteľov na katedre pôsobil a pôsobí celý rad významných odborníkov z našich a zahraničných vzdelávacích a vedecko-výskumných inštitúcií. Za všetkých možno spomenúť prof. RNDr. Vladimíra Porubčana, DrSc., prof. Ing. Slavka Chalúpku, CSc.,  Dr.h.c. prof. Dmitrija Semaka, DrSc., prof. Vasila Rizaka, DrSc., prof. Vladimíra Sahardu, DrSc.

The dead parrot sketch is a masterpiece of the show`s trademark verbal pyrotechnics, in which synonyms are piled on top of each pay for an essay other here ways of describing something that is dead it`s passed on.

Update dňa 16.10.2019