Dr.h.c. Doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.

 • Meno: Dr.h.c. Doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.
 • Telefón: 7570681
 • Miestnosť: č. 297
 • E-mail: sebenv@unipo.sk
 • Vedný odbor: 11-65-9 Teória vyučovania fyziky
 • Dĺžka pedagogickej praxe: 35 rokov
Šebeň

Aktuálna pedagogická činnosť:

 • Didaktika fyziky 1, 1.stupeň
 • Didaktika fyziky 2, 1.stupeň
 • Didaktika fyziky 3, 2.stupeň
 • Dejiny fyziky, 2 stupeň
 • Seminár z dejín fyziky, 2.stupeň
 • Práca s talentovanou mládežou, 2.stupeň
 • Vybrané problémy didaktiky fyziky, 2.stupeň
 • Elementárne pokusy z prírodovedy, 1.2
 • Priebežná pedagogická prax 1, 2. stupeň
 • Priebežná pedagogická prax 2, 2. stupeň
 • Súvislá pedagogická prax, 2.stupeň
 • Základy tvorby vedeckých prác
 • Diplomový seminár, 2. stupeň

Výber z publikačnej činnosti:

 1. MLYNÁR, M., ŠEBEŇ, V., 1987: Prieskum motivácie činnosti žiakov vo vyučovaní fyziky na základnej škole. Matematika a fyzika ve škole. č. 1. Roč. 18, s.43-51 (R)
 2. ŠEBEŇ, V., 1994: Programovo – cieľový osobnostno – operačný prístup k samostatnej práci študentov.In.: Prírodné vedy matematika – fyzika – technika, Pedagogická fakulta, Ročník XXV, Prešov, s.137-140 (R)
 3. ŠEBEŇ, V., 1998: Od údivu k poznávaciemu záujmu. ManaCon Prešov, 62 s.
 4. ŠEBEŇ, V., ŠEBEŇOVÁ, I.2001: Systémový prístup k organizácii samostatnej práce študenta vysokej školy. Zborník XIV. Didmatech 2001 Politechnika Radomska Radom, Poľsko, str.634-636
 5. ŠEBEŇ, V., ŠEBEŇOVÁ, I., 1999: Poznávací záujem a prírodovedné vzdelávanie. Zborník Acta facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Prešoviensis, Ročník XXXI, Prešov 1999, s. 51-59.
 6. Šebeň, V. 2006: Identifikácia efektívnosti fyzikálneho vzdelávania ako jeden z problémov didaktiky fyziky. Zborník z medzinárodnej konferencie Učiteľ prírodovedných predmetov na začiatku 21. storočia, FHPV PU Prešov 2006, str. 83-87
 7. ŠEBEŇ,V., ŠTERBÁKOVÁ,K. 2010. Informačné a komunikačné technológie v systéme prírodovedného vzdelávania. Humanum . Międzynarodowe  Studia Spoleczno-Humanistyczne Nr 5 (2) /2010 Warszawa 2010. s.363-371. ISSN 1898-8431
 8. ŠEBEŇ,V. FEČO, O.  2012. Mimoškolské formy práce a prírodovedné vzdelávanie.  Humanum . Międzynarodowe  Studia Spoleczno-Humanistyczne. No. 7(2)2011, Humanumum. Warszawa 2011. s.119-125. ISSN 1898-8431
 9. ŠEBEŇ, V., Birčák, J. 2012: The preparation of teachers of physics and the school reform. 19th Conference of  Slovak physicists.  University of Prešov. 2012.  Equlibria s.r.o.  Košice 2013. s. 37-43. ISBN 978-80-970625-8-3
 10. ŠEBEŇ,V. Czas wolny uczniów i dzialalnosč kólek zainteresowaň w szkolach podstawowych. Międzynarodowa konferencja Naukowa pod hasłem „Człowiek w procesie wychowania. Wspolczesne dylematy pedagogiki”. Lublin 2008. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji,  Lublin 2007. s.51-57. ISBN 978-83-925024-7-0
 11. ŠEBEŇ, V., FEČO O. 2012: Ispoľzovanie kompiuternych technologij v procese škoľnovo fizičeskovo experimenta  v školach Slovakii. In: Zbirnik materialiv Mižnarodnoi naukovo- praktičnoi konferencii:  Aktuaľni problemi prirodničo-matematičnoi osviti v cerednij i viššij školi. Cherson 2012. Chersonská národná univerzita. s. 97-98, ISBN 978-966-2660-55-5
 12. S. Il’kovič, M. Reiffers, V.Šebeň, K. Šterbáková, V. Burger, L. Parma, O. Čobaľ, I. Rizakand V. Rizak., 2012  High Temperature Magnetic and Thermal Properties of (PbySn1-y)2P2S6 Chalcogenides. ACTA PHYSICA POLONICA A
 13. ŠEBEŇ,V. 2016.Ksztalcenie uczniów szkoly podstawowej w zakresie nauk przyrodniczych z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). In: Aktywnosc poznawcza i dzialaniowa dzieci w badaniach pedagogicznych.Kraków : Wydawnictwo naukowe UP, 2016, s. 214-217. ISBN 978-83-7271-979-9
 14. ŠEBEŇ,V., Lapitková, 2015. O projekte zameranom na podporu profesijnej orientácie žiakov základnej školy. Spoleczenstwo i edukacja. Międzynarodowe  Studia Spoleczno-Humanistyczne. No. 18(3)2015, Humanum. Warszawa 2015. s.205-208. ISSN 1898-0171
 15. Iľkovič,S.,  Reiffers,M.,  Šebeň, V.,  Šterbáková, K.,   Burger,V.,  Parma,L.,   Čobaľ,O.,   Rizak,I.,  Rizak.V.  Heat capacity and electrical resistance of (PbySn1-y)2P2S6 chalcogenides. Journal of physics: Conference series 400 [elektronický zdroj] Vol. 400 (2012), online, [4] s. ISSN 1742-6596 http://iopscience.iop.org/1742-6596/Y2012
 16. ŠEBEŇ, V., FEČO, O. 2016.  Physics education in the Conditions of Today´s schol. In: DIDFYZ 2014. Vymedzenie obsahu školskej fyziky: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie., FPV UKF Nitra.   s.293-297. ISBN 978-80-558-1080-5

Účasť na riešení vedeckých projektov za posledných 10 rokov:

 • Projekt KEGA č.1/3/100803 Aktivizácia poznávacej činnosti žiakov 1.stupňa základnej školy prostredníctvom interaktívnych programov Doba riešenia 2003-2005- zástupca vedúceho projektu
 • Projekt KEGA č. 3/4114/06: Rozširovanie edukačných kompetencií pedagogických pracovníkov. Doba riešenia 2006-2008. –  vedúci projektu
 • Projekt Kega  č.3/7083/09 Rozširovanie a podpora edukačných kompetencií pedagogických pracovníkov. Doba riešenia 2009-2011–  vedúci projektu
 • Medzinárodný projekt  NATO REFERENCE: NIG  983259 Development of the Ukrainian Computer Network “UkrMedNet” ” Doba riešenia projektu 2009-2010 – vedúci projektu
 • Projekt ESF. Vývoj teplomerov a magnetických senzorov na báze chalkogenidov pre praktické aplikácie. Operačný program veda a výskum. ITMS 26220220003.  Doba riešenia projektu: 2009-2012 – manažér projektu
 • ·Projekt Kega č.3-04/2012 Optimalizácia aplikácii inovačných technológii v graduálnej príprave budúcich učiteľov. Doba riešenia projektu: 2012-2014- vedúci projektu
 • Projekt Kega č.3-04/2012 Optimalizácia aplikácii inovačných technológii v graduálnej príprave budúcich učiteľov Doba riešenia projektu: 2012-2014- vedúci projektu
 • Projekt KEGA 001PU-4/2016 Optimalizácia aplikácií informačno-komunikačných technológií v graduálnej príprave budúcich učiteľov.Doba riešenia projektu: 2016-2018- vedúci projektu
 • Projekt ESF. Národný projekt :  Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami. Operačný program Vzdelávanie.  ITMS 26110130549 Doba riešenia projektu 2013-2015 – odborný zamestnanec
 • Projekt ESF. Univerzitný vedecký park Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, ITMS 26220220182. OPVaV/8/2013  doba riešenia projektu 2013/2015- odborný pracovník

Update dňa 27.2.2017