Doc. RNDr. Sergej Iľkovič, PhD.

 • Meno: Doc. RNDr. Sergej Iľkovič, PhD.
 • Telefón: 7570251
 • Miestnosť: č. 346
 • E-mail:
 • Vedný odbor: 11-22-9 Fyzika kondenzovaných látok a akustika
 • Vedný odbor habilitácie: 5-2-48 Fyzikálne inžinierstvo
 • Dĺžka pedagogickej praxe: 24 rokov (od r. 1998)
Iľkovič
 • Aktuálna pedagogická činnosť:

   ZS

  • 2FYZ/TEMPO/13 Teoretická fyzika 2 – teória elektro-magnetického poľa
  • 2FYZ/MECHA/13 Všeobecná fyzika 1 (LC)
  • 2FYZ/REXEM/13 Rozširujúce experimenty z elektriny a magnetizmu
  • 2FYZ/SVERG/13 Svet vysokých energií
  • 2FYZ/SZAPR/13 Seminár k záverečným prácam – fyz.
  • 2FYZ/TEHRA/13 Technické hračky
  • 2FYZ/ANRUP/13 Analytické a numerické riešenia úloh počítačom
  • LS

  • 2FYZ/JADRO/13 Všeobecná fyzika 4
  • 2FYZ/SJADF/13 Seminár z jadrovej fyziky
  • 2FYZ/ELMAG/13 Všeobecná fyzika 2 (LC)
  • 2FYZ/REXMM/13 Rozširujúce experimenty z mechaniky a molekulovej fyziky
  • 2FYZ/DIPLS/13 Diplomový seminár
  • 2FYZ/INFOB/13 Informácie bez hraníc
  • 2FYZ/TRIDE/13 3D modelovanie
  • 2FYZ/ZAVED/13 Záhady vedy
  • 2FYZ/SVOCK/13 ŠVOUČ 2 – fyzika
  • 2FYZ/SVOUC/13 ŠVOUČ 1 – fyzika
 • Výber z publikačnej činnosti:
  1. REIFFERS, M., IDZIKOWSKI, B., ŠEBEK, J., ŠANTAVÁ, E., IĽKOVIČ, S., PRISTÁŠ, G.: Electrical resistivity, susceptibility and heat capacity of cubic Kondo compound YbCu5 prepared by melt-spinning technique, PHYSICA B-CONDENSED MATTER 378-80: 738-739 MAY 1 2006
  2. IĽKOVIČ, S., REIFFERS, M., IDZIKOWSKI, B., MÜLLER, K.H.: Asymmetry of point-contact characteristics of RECu5 (RE: heavy rare earth) compounds, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 316 (2007) e450–e453
  3. T. Toliński, A. Kowalczyk, M. Reiffers, J. Šebek, E. Šantavá, I. Curlik and S. Ilkovič: Low Temperature Properties of the Ce(1–x)LaxNiAl4, ACTA PHYSICA POLONICA A (118) 2010, Issue: 5, Pages: 933-935
  4. S. Il’kovič, M. Reiffers, V.Šebeň, K. Šterbáková, V. Burger, L. Parma, O. Čobaľ, I. Rizak and V. Rizak: High Temperature Magnetic and Thermal Properties of (PbySn1-y)2P2S6 Chalcogenides, ACTA PHYSICA POLONICA A (122) 2012, Issue: 1, Pages: 12-14
  5. I. Čurlik, Š. Mát’ošová, S. Il’kovič, M. Reiffers and M. Giovannini: Transport and Magnetic Properties of YbCu4Ni, ACTA PHYSICA POLONICA A (122) 2012, Issue: 1, Pages: 6-8
 • Účasť na riešení vedeckých projektov za posledných 10 rokov:
  1. VEGA 2/0007/09 Transportné, tepelné, magnetické a mikrokontaktové vlastnosti základného stavu v korelovaných systémoch pri nízkych teplotách a aplikovaných magnetických poliach 01/2009-12/2011
  2. VEGA 72/7022/20 „Spektroskopia elektrón-elektrónovej a elektrón-kvázičasticovej interakcie v intermetalických zlúčeninách vzácnych zemín“
  3. Optimalizácia aplikácii inovačných technológií v graduálnej príprave budúcich učiteľov (003PU-4/2012) 2012 – 2014
  4. Vývoj teplomerov a magnetických senzorov na báze chalkogenidov pre praktické aplikácie (ITMS 26220220003) 11/2009 – 4/2012
  5. Kega 3/7083/09: Rozširovanie, modernizácia a aktualizácia edukačných kompetencií pedagogických pracovníkov
  6. Kega 114-029PU-4/2010: Inovácia výučby vybraných disciplín pre adeptov učiteľstva akademických predmetov s využitím e-learningu