RNDr. Katarína Šterbáková, PhD.

 • Meno: RNDr. Katarína Šterbáková, PhD.
 • Telefón: 7570250
 • Miestnosť: č. 347
 • E-mail: katarina.sterbakova@unipo.sk
 • Vedný odbor: 11-22-9 Fyzika kondenzovaných látok a akustika
 • Dĺžka pedagogickej praxe: 37 rokov
Šterbáková
 • Aktuálna pedagogická činnosť:

  • Špeciálne praktikum z fyziky 1
  1. stupeň
  • Elektrina a magnetizmus
  1. stupeň
  • Netradičné experimenty
  1. stupeň
  • Vybrané kapitoly z biofyziky
  1. stupeň
  • Základy biofyziky
  1. stupeň
  • Špeciálne praktikum školských pokusov 1
  1. stupeň
  • Seminár k záverečnej práci
  1. stupeň
  • Fyzika tuhých látok
  2. stupeň
  • Špeciálne praktikum z fyziky  2
  2. stupeň
  • Špeciálne praktikum z fyziky  3
  2. stupeň
  • Diplomový seminár z fyziky
  2. stupeň
 • Výber z publikačnej činnosti:
 • ŠTERBÁKOVÁ,  K., Zentková, A., Zentko, A.: The  Barkhausen effect  and  the anomalous magnetization losses in metallic ferromagnets IN: Czechoslovak J. of Physics, Volume 54, 2004, Supplement D, Part I, pp. D55- D58, ISSN 0011-4626
 • ŠTERBÁKOVÁ, K., BIRČÁK, J., BENCA, V. : Elektrina a magnetizmus v príkladoch a otázkach. FHPV PU Prešov 2003. 205 s. (Učebné texty pre študentov fyziky), ISBN 80-8068-225-9
 • ŠTERBÁKOVÁ, K.,: Influence of hydrogenation – dehydrogenation process on internal stresses and Barkhausen noise of Fe-Cr-B amorphous alloy In: Zborník z konferencie, XIII. DIDMATTECH 2001, FHPV PU Prešov, časť 1, 2001, FHPV PU, ISBN 80-8068-006-X, s. 109-113
 • ŠTERBÁKOVÁ, K.: Internal stresses, magnetic properties and Barkhausen noise of hydrogenated Fe-based amorphous alloy In: Acta facultatis studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, matematika – fyzika – technická výchova, Ročník XXXIV, Prešov 2000, s.105-111, ISBN 80-8068-016-7
 • ŠTERBÁKOVÁ, K., 2007: IT v  diagnostickej technike so zameraním na zdravie človeka. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu – Fundacja Rozwoju Nowych Technologii i Zasobów Ludzkich w Przemyślu,  Międzynarodowa Sesja Naukowa pod hasłem „Środowisko i technologie informatyczne a zdrowie człowieka”,  Przemyśl,  5. júna 2007. Poľsko.
 • ŠTERBÁKOVÁ, K.: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF EDUCATION IN PHYSICS. In: Sbirnik naukovych prac Mižnartodnoi naukovo-praktičnoi  konferencii: Informacijno-komunikacijni technológii navčannia.  Častina 2. Umaň: Umaňskij deržavnij pedagogičnij universitet i. P. Tičini. Umaň 2008. Ukrajina.  s. 7-9. ISBN 978-966-2113-36-5.
 • ŠTERBÁKOVÁ, K. : Podkapitola v učebnici – 7.4 Prírodovedný informačný servis – fyzika 6.2.3 Praktická ukážka využitia Internetu vo výučbe fyziky In: Fazekašová a kol. Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní učiteľov prírodovedných predmetov, FHPV PU: Prešov, strany str.199 – 203 , 2005,  ISBN 80-8068-375-1
 • ŠTERBÁKOVÁ, K.: Kapitola v učebnici – 6.2.3 Praktická ukážka využitia Internetu vo výučbe fyziky In: Fazekašová a kol. Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní učiteľov prírodovedných predmetov, FHPV PU: Prešov, strany 169-179, 2005,  ISBN 80-8068-375-1
 • ŠTERBÁKOVÁ, K.: METODY AKTYWIZACJI DZIALALNOSCI POZASZKOLNEJ UCZNIOW (Aktivizačné  metódy mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov).  Międzynarodowa konferencja Naukowa pod hasłem „Człowiek w procesie wychowania. Wspolczesne dylematy pedagogiki”. Lublin 2008. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji,  Lublin 2008. Poľsko. S.107-118. ISBN 978-83-925024-7-0 AEC
 • ŠTERBÁKOVÁ, K.:  Information and communications technologies in after school activities. Praca socjalna : konferencje naukowe Wyzszej szkoly ekonomii i innowacji w Lublinie. – Lublin : Wyzsza szkola ekonomii i innowacji w Lublinie, 2008. – ISBN 978-83-927994-1-2. – P. 137-140/  2009     AFC
 • Účasť na riešení vedeckých projektov za posledných 10 rokov:
 1. TEMPUS Projekt Science Teacher Training 2000, číslo projektu 09272-95
 2. KEGA 3/102803 „Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní učiteľov prírodovedných predmetov“, číslo projektu  3/102803
 3. Projekt ESF. Univerzitný vedecký park Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, ITMS 26220220182. OPVaV/8/2013  doba riešenia projektu 2013/2015- odborný pracovník
 4. KEGA 04/2012 Optimalizácia aplikácii inovačných technológii v graduálnej príprave budúcich učiteľov. Doba riešenia projektu: 2012-2014
 5. Štrukturálne fondy EÚ, ITMS: 26220220003. Vplyv teplomerov a magnetických senzorov na báze chalkogenidov pre praktické aplikácie. Doba riešenia  12/2009 – 11/2011
 6. KEGA 4/2013: „Metodika implementácie interaktívnej tabule pri vzdelávaní ku kompetenciám v príprave učiteľov techniky, fyziky a matematiky pre nižšie sekundárne vzdelávanie“. Doba riešenia 2013-2015
 7. KEGA  001PU-4/2016: Optimalizácia aplikácií informačno-komunikačných technológií v graduálnej príprave budúcich učiteľov. Doba riešenia projektu: 2016-2018

Update dňa 21.2.2017