RNDr. Mária Csatáryová, PhD.

 • Meno: RNDr. Mária Csatáryová, PhD.
 • Telefón: 7570686
 • Miestnosť: č. 353
 • E-mail: maja@unipo. sk
 • Vedný odbor: 11-41-9 Astrofyzika
 • Dĺžka pedagogickej praxe: 28 rokov
Csataryová
 • Aktuálna pedagogická činnosť:
  • Všeobecná fyzika 1. (Mechanika a molekulová fyzika) 1. stupeň /učiteľské štúdium/
  • Všeobecná fyzika 1. (Mechanika a molekulová fyzika) 1. stupeň/fyzikálne inžinierstvo/
  • Vybrané kapitoly zo špeciálnej teórie relativity, 1.stupeň
  • Meteorológia, 1. stupeň
  • Vybrané kapitoly z astronómie1, 1. stupeň
  • Vybrané kapitoly z astronómie 2, 1. stupeň
  • História astronómie, 1. stupeň
  • IKT vo fyzike, 1. stupeň
  • Exkurzia, 1. stupeň
  • Vznik a vývoj vesmíru, 2. stupeň
  • Astronómia a astrofyzika, 2. stupeň
  • Fyzika vesmíru, 2. stupeň
  • Diplomový seminár, 2. stupeň
 • Výber z publikačnej činnosti:
  1. CSATÁRYOVÁ, M., 1998. An Analytical Approximation of the Roche Lobe Radius for Asynchrously Rotating Star in a Binary System. Proceedings of the 29th Conference on Variable Star Research, Nichola Copernicus Observatory and Planetarium Brno, May 1998, s. 48 – 55
  2. ŠTERBÁKOVÁ, K., CSATÁRYOVÁ, M., 2002. Netradičné vyučovacie prístupy vo fyzike. Prírodné vedy. Roč. 39 : matematika – fyzika – technická výchova. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, s. 147-152. ISBN 80-8068-147-3
  3. CSATÁRYOVÁ, M., 2003. O probléme určenia rýchlosti rotácie akreujúcej hviezdy v BF Cyg. In: Acta facultatis studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, matematika – fyzika – technická výchova, Ročník XL, Prešov
  4. CSATÁRYOVÁ, M., & SKOPAL, A., (2005). Notices to investigation of symbiotic binaries. III. Approximation of the Roche lobe parameters for asynchronously rotating star in a binary system. Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 35, 17-22
  5. SKOPAL, A., KOMŽÍK, R., & CSATÁRYOVÁ, M., (2005). On the asynchronous rotation of accretors in interacting binaries. Astrophysics and Space Science, 296(1-4), 427-430.
  6. CSATÁRYOVÁ, M., BEGENI, P., 2008. On the possibility of the Sun activity determination. 16th Conference of Czech and Slovak Physicists; Hradec Kralove; Czech Republic; 8 September 2008 through 11 September 2008; ISBN: 8086148939
  7. CSATÁRYOVÁ, M., 2010. Pidhotovka majbutňoho včyteľa do vykladanňa astronomiji v školi z vykorystanňam innovacijnych technolohij navčanňa. Naukovyj visnyk Užhorodskoho universytetu : serija pedahohika, sociaľna robota. vyp. 18-19 (2010), s. 119-121.
  8. CSATÁRYOVÁ, M., ŠEBEŇ, V., ŠECHNÝ, M., 2011. Virtual observatories and interactive websites – modern technologies in education. Naukovyj časopis naciaľnoho pedahohičnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova : serija 5 : pedahohični nauky: realiji ta perspektyvy. vypusk 27 (2011), s. 360-363
  9. ШЕБЕНЬ, В., ЧАТАРЫОВА, М., & ФЕЧО, O., 2011. Преподавание физики с использованием информационнo-коммуникационных технологий (ИКТ). Naukovyj časopis naciaľnoho pedahohičnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova : serija 5 : pedahohični nauky: realiji ta perspektyvy, vypusk 28 (2011), s. 300-302
  10. CSATÁRYOVÁ, M., ŠEBEŇ, V., ŠECHNÝ, M., 2011. Document Virtual observatories – Modern technologies in education , Source of the Document 17th Conference of Czech and Slovak Physicists, Proceedings, p. 159-160 ISBN 978-809706254-5
  11. JANIK, J., HEGEDÜS, T., ZEJDA, M., MIKULÁŠEK, Z., PARIMUCHA, Š., & CSATÁRYOVÁ, M., 2012. Variable stars in the open cluster NGC 6738 and its surrounding field. Open European Journal on Variable Stars. [elektronický zdroj] january (2012), online, [7] s.  ISSN 1801-5964
  12. ŠEBEŇ, V., CSATÁRYOVÁ, M., FEČO, O., 2012. Ispoľzovanie informacionno-kommunikacionnych technologij v processe obučenija fiziky i astronomii v školach Slovakii. Elektronnyj zbirnyk naukovych prac Zaporizkoji oblasnoji akademiji pisľadyplomnoji pedahohičnoji osvity [elektronický zdroj], no. 2 (8) (2012), online, [4 s.] ISSN 2223-4551
  13. CSATÁRYOVÁ, M., 2014. Výučba astronómie virtuálne. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 91 s. ISBN 978-80-555-1128-3
  14. CSATÁRYOVÁ, M., PARIMUCHA, Š., 2014. Virtual laboratory in the teaching of astronomy and astrophysics in Slovakia. Proceedings of the 18th edition of the Multimedia in physics teaching and learning conference. European physical society,  s. 129-133. ISBN : 2-914771-90-8
  15. BERNÁT, M., CSATÁRYOVÁ, M., 2015. Výučbové projekty (zdôrazňujúce principiálnu a aplikačnú podstatu) na platforme flash animácií. Technika a vzdelávanie : časopis zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných i na vysokých školách, na oblasť základného a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo výučbe odborných predmetov. Roč. 4, č. 2 (2015), s. 54-56, ISBN: 1338-9742
  16. CSATÁRYOVÁ, M., 2015. Vybrané kapitoly – Astronómia. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015., 131 s. ISBN 978-80-555-1262-4
  17. PETRIK, K., TUNYI, I., CSATARYOVA, M., BOCIK, A., & DRGA, J., 2015. The Role of the Impulse Magnetic Fields in the Process of Earth-like Planet Formation. In Living Together: Planets, Host Stars and Binaries (Vol. 496, p. 346). ISBN 978-1-58381-876-3
  18. PETRIK, K., BREUS, V. V., ANDRONOV, I. L., CSATARYOVA, M., DRGA, J., HEGEDUS, T., … & YOON, J. N. (2015, July). Spin Period Study of the Intermediate Polars MU Cam, V2306 Cyg and V1323 Her. In Living Together: Planets, Host Stars and Binaries (Vol. 496, p. 252). ISBN 978-1-58381-876-3
  19. DRGA, J.,BULKO,J.,PETRÍK, K., CSATÁRYOVÁ, M., ŠIMKOVIČ, S., 2016. Visual observations as exercises in physics. In: Acta Technologica Dubnicae. Vol. 6. č. 1(2016) [12 s.]. ISSN 1338-3965

 

Účasť na riešení vedeckých projektov za posledných 10 rokov

Projekt VEGA 1/4027/07 Analýza dlhodobých slnečných cyklov a ich modelovanie matematicko-štatistickými metódami. Doba riešenia: 2007 – 2009. Vedúca riešiteľského kolektívu

Projekt Nadácia SPP Škola astronómie pre seniorov. Doba trvania: 2011. Vedúca riešiteľského kolektívu.

Projekt KEGA 007UPJŠ-4/2013 Moderné technológie vo vyučovaní astronómie a astrofyziky. Doba riešenia: 2013-2015 – Vedúca riešiteľského kolektívu za partnerské pracovisko

Projekt KEGA 3/4114/06 Rozširovanie edukačných kompetencií pedagogických pracovníkov. Doba riešenia: 2006-2008 – Členka riešiteľského kolektívu

Projekt KEGA 3-04/2012 Optimalizácia aplikácii inovačných technológii v graduálnej príprave budúcich učiteľov. Doba riešenia projektu: 2012-2014- Členka riešiteľského kolektívu

Projekt KEGA 3/4112/06 Tvorba multimediálnych didaktických programov pre výučbu technických a prírodovedných programov v základnej škole. Doba riešenia : 2006 – 2008 – Členka riešiteľského kolektívu

Projekt KEGA 3/7083/09 Rozširovanie a podpora edukačných kompetencií pedagogických pracovníkov. Doba riešenia 2009-2011. Členka riešiteľského kolektívu

Projekt KEGA 114-029PU-4/2010  Inovácia výučby vybraných disciplín pre adeptov    učiteľstva akademických predmetov s využitím e-learningu. Doba riešenia projektu 2010/2012. Členka riešiteľského kolektívu

Projekt KEGA 007UPJŠ-4/2013 Moderné technológie vo vyučovaní astronómie a astrofyziky. Doba riešenia: 2013-2015 – Vedúca riešiteľského kolektívu za partnerské pracovisko.

Projekt ESF. Univerzitný vedecký park Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií. ITMS 26220220182. OPVaV/8/2013.  Doba riešenia projektu 2013/2015 – odborná pracovníčka

Projekt ESF. Inovácia neformálneho vzdelávania na Univerzite tretieho veku PU v Prešove.  ITMS 26120130034 doba riešenia projektu 2013/2015- odborná pracovníčka

Projekt KEGA 001PU-4/2016 Optimalizácia aplikácií informačno-komunikačných technológií v graduálnej príprave budúcich učiteľov. Doba riešenia projektu 2016-2018. Členka riešiteľského kolektívu

 

Update dňa 22.2.2017