Profil oddelenia

Oddelenie fyziky zabezpečuje a garantuje dva študijné programy – učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov (v dvojkombinácii s predmetom fyzika) a neučiteľský študijný program fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov.

Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov (fyzika v kombinácii) – učiteľský študijný program

Počas svojho štúdia sú študenti odboru fyzika na našej katedre pripravovaní pre svoju budúcu prácu učiteľa fyziky, učiteľa majúceho široký teoretický a praktický základ, podporený kvalitnou metodickou  prípravou pre prácu prevažne na základných a stredných školách. V odbornej oblasti sú študentom sprostredkované poznatky z klasickej a súčasnej fyziky, základov výpočtovej techniky. V oblasti didakticko-metodickej prípravy je kladený dôraz na to, aby naši absolventi boli dostatočne vybavení teoretickými poznatkami a praktickými zručnosťami v oblasti práce s modernou didaktickou, laboratórnou a výpočtovou technikou. Počas svojho štúdia sa študenti môžu zapájať do rôznych aktivít, pre ktoré sú im vytvárané v rámci katedry špecifické podmienky. Katedra má vlastnú počítačovú učebňu, vyhradenú pre študentov odboru fyzika pripojenú na internet, v ktorej sú zároveň v rámci výučby využívané pomôcky systému Philip Harris. Zároveň sa študenti odboru fyzika majú možnosť zúčastňovať zahraničných výmenných praxí, exkurzií, ako aj výučby špecializovaného predmetu v zahraničí.

Štúdium odboru fyzika je verifikované akreditačnou komisiou MŠ SR, prebieha kreditovým systémom a ponúka štandardne dva stupne – 3-ročné bakalárske a 2-ročného magisterské štúdium fyziku v kombinácii s  biológiou, ekológiou, geografiou, anglickým jazykom, hudobnou výchovou, slovenským jazykom, etickou výchovou, občianskou výchovou, výtvarnou výchovou, technickou výchovou. V rámci medziodborového štúdia môžu záujemci o štúdium fyziky študovať tento študijný program v kombinácii s telesnou výchovou, filozofiou a náboženstvom. Absolvovanie uvedeného štúdia im umožňuje byť kvalifikovaným učiteľom fyziky na základných, stredných a vysokých školách.

K dominantným predmetom odboru fyzika patrí štúdium všeobecnej fyziky, teoretickej mechaniky, špeciálnej teórie relativity, teoretickej fyziky, didaktiky fyziky, fyziky tuhých látok, astronómie a astrofyziky. K podporným predmetom môžeme zaradiť praktikum z fyziky, výpočtovú techniku vo fyzike, špeciálne praktikum školských pokusov, voliteľné predmety, dejiny fyziky.

Okrem pedagogickej práce, ktorá je prioritnou činnosťou učiteľov katedry, sa učitelia katedry zapájajú aj do vedeckej a publikačnej činnosti. Vedeckovýskumná práca katedry je zameraná v oblasti výučby fyziky na problematiku prípravy učiteľov fyziky základných a stredných škôl, prípravu a overenia metodických materiálov pre výučbu fyziky na uvedených typoch škôl, problematiku utvárania poznávacieho záujmu žiakov o fyziku, uplatnenie počítačov vo výučbe fyziky. V oblasti aplikovaného výskumu na problematiku štúdia fyziky kondenzovaných látok a akustiky, problematiku hviezdnej astronómie a na štúdium elektrofyzikálnych, fotoelektrických a magnetoelektrických vlastností za účelom ich využitia v snímačoch, žiaričoch a pri zázname informácie. Práce našich učiteľov sú publikované v domácej aj zahraničnej odbornej literatúre. Katedra má bohaté zahraničné kontakty. Aktívne spolupracuje s vysokými školami v Anglicku, Holandsku, Taliansku, Ukrajine, Poľsku, Rumunsku a v Indii.

Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov – neučiteľský študijný program

Absolvent bakalárskeho stupňa je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Získa základné poznatky o štruktúre a fyzikálnych vlastnostiach materiálov. Oboznámi sa s fyzikálnou podstatou javov, na ktorých sú založené metódy merania a diagnostiky materiálov. Získa poznatky o elektromagnetickej kompatibilite rôznych zariadení s osobitným zameraním na znalosť cieleného ovplyvňovania elektrických, magnetických a optických parametrov rôznych látok a štruktúr. Oboznámi sa aj s problematikou rôznych druhov žiarenia, vrátane jeho prechodu cez rôzne prostredia až po metódu jeho detekcie a prevodu na analógové alebo digitalizované elektrické signály. Získa základné poznatky o spracovaní experimentálnych údajov a ich modelovaní, je oboznámený s princípmi merania jednoduchších meracích prístrojov, rieši menej náročné matematicko-fyzikálne úlohy. Bude schopný sám zostaviť projekt jednoduchého experimentálneho zariadenia na štúdium fyzikálnych vlastností materiálov.

Absolvent druhého inžinierského stupňa je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne vykonávať odborné činnosti v technickej alebo výskumnej praxi vďaka primeranej teoretickej príprave a praktickým skúsenostiam. Získa rozšírené znalosti v oblasti fyzikálnych procesov a metód používaných na analýzu štruktúr a vyšetrovanie mechanických, tepelných, elektrických, magnetických a optických vlastností materiálov. Absolvent bude schopný chápať a formulovať tvorivým spôsobom problémy svojho odboru a prenášať nové fyzikálne poznatky do praxe. Ďalej získa praktické skúsenosti z programového vybavenia a aplikácií informačných technológií. Získa tiež kvalifikované predpoklady pre samostatnú tvorivú inžiniersku činnosť a je schopný vystupovať ako manažér projektov. Ďalej získa rozšírené poznatky o spracovaní experimentálnych údajov a ich modelovaní. Bude schopný sám zostaviť projekt experimentálneho zariadenia na štúdium fyzikálnych vlastností materiálov.

Absolvent nájde uplatnenie vo výrobnej sfére, v oblasti spoľahlivosti výrobkov a riadení výrobných procesov. V nevýrobnej sfére nájde uplatnenie na vývojových pracoviskách, diagnostických a testovacích centrách, technologických prevádzkach, na biologických, biomedicínskych pracoviskách, v oblasti životného prostredia, v kozmickom výskume a jeho aplikáciách a ako technik pri experimentálnych zariadeniach. Široký základ vytvára absolventovi podmienky pre adaptabilitu v rôznych odboroch elektrotechniky, elektroniky a príbuzných odboroch, ako aj v oblastiach, kde sa vyžaduje znalosť diagnostického potenciálu metodík analýz rôznych materiálnych objektov a v nich prebiehajúcich procesov.

Adams called a special session of congress to deal with do my essay cheap the french question.

Update dňa 16.10.2019