Súčasnosť

Oddelenie fyziky v súčasnosti tvorí 6 vysokoškolských učiteľov so 100% pracovným úväzkom, 2 vedeckí pracovníci a 1 technicko-hospodárska pracovníčka. Na oddelení pôsobí jeden vysokoškolský profesor s DrSc., traja docenti, dvaja odborní asistenti s vedeckou hodnosťou PhD., dvaja vedeckí pracovníci s vedeckou hodnosťou PhD. Súčasťou katedry sú aj dvaja doktorandi. Významným ocenením práce katedry bolo udelenie významného titulu doctor honoris causa prof. RNDr. J. Birčákovi, PhD., (1995), a Doc. PaedDr. V. Šebeňovi, PhD., (2005) Užhorodskou národnou univerzitou v Užhorode. Štúdium odboru fyzika za uplynulých 60 rokov ukončilo na denných a diaľkových formách štúdia viac ako než 1000 študentov. Štúdium fyziky na našej fakulte je akreditované v bakalárskom a magisterskom študijnom programe štúdia. Katedra má právo konať štátne, záverečné a rigorózne skúšky.

Realizované prieskumy potreby absolventov fyziky v pedagogickej praxi potvrdzujú opodstatnenosť ich permanentnej systematickej prípravy na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. Vďaka kompatibilným učebným plánom v porovnaní s inými partnerskými fakultami na Slovensku, ako aj prehĺbenej príprave v oblasti moderných informačných technológií nachádzajú naši absolventi pomerne rýchlo pracovné príležitosti.

Výsledky svojej práce učitelia katedry prezentujú na domácich i zahraničných vedeckých konferenciách. Katedra v období svojej existencie zorganizovala, respektíve bola spolu organizátorom viacerých vedeckých konferencií. Za všetky možno spomenúť posledné štyri. V roku 1999 sa na pôde Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove pod garanciou katedry fyziky uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Fyzikálne vzdelávanie dnes a po roku 2000“. V roku 2001 to bola medzinárodná vedecká konferencia pod názvom “Fyzika v kontexte kultúry“. V roku 2006 zorganizovali členovia katedry fyziky medzinárodnú vedeckú konferenciu “Učiteľ prírodovedných predmetov na začiatku 21.storočia”. V roku 2009 to bola medzinárodná vedecko odborná konferencia „ Záujmová činnosť žiakov – stav, problémy, trendy“. Uvedené konferencie sa stretli s mimoriadnym ohlasom odbornej verejnosti. V roku 2011 bola členmi katedry zorganizovaná konferencia s názvom “Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov”.

K významným úspechom katedry v roku 2010 patrí zriadenie nového výskumného pracoviska na pôde katedry fyziky, matematiky a techniky, ktoré univerzita vybudovala z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a vývoj. V uvedenej výzve zamestnanci katedry uspeli s projektom „Vývoj teplomerov a magnetických senzorov na báze chalkogenidov pre praktické aplikácie“. Celkové náklady na projekt sa pohybujú vo výške 367.000 eur, z čoho takmer 349.000 eur predstavuje dotácia z eurofondov.
Terajší členovia katedry pokračujú v dlhodobej tradícií starostlivosti o talentovanú mládež, základy ktorej ešte v 50. rokoch položil RNDr. A. Ružický. Z odborného a organizačného hľadiska garantujú priebeh fyzikálnej olympiády vo všetkých kategóriách základnej a strednej školy v Prešovskom kraji.

Aj napriek zložitým podmienkam v súvislosti s ekonomickou náročnosťou štúdia fyziky, budovaním špecializovaných pracovísk, ako aj existujúcim záujmom o štúdium tohoto predmetu, učitelia katedry pokračujú v budovaní katedry a skvalitňovaní prípravy svojich študentov. Ich snahou je pripraviť katedru v čo najväčšej miere na ďalšie potenciálne štrukturálne zmeny v rámci Prešovskej univerzity.