DP 2000

Meno

Téma DP

Vedúci DP.

Hudymač Vladislav

Riešenie Schrödingerovej rovnice pre niektoré typy potenciálov

doc. M. Salák, CSc.

Tall Slavomír 

Netradičné experimenty riadené počítačom 

Mgr. K. Šterbáková 

Polča Ján 

Využitie výpočtovej techniky (jazyk HTML) vo vyučovaní prírodovedných predmetov 

Ing. V. Burger 

Jakubišinová Jana 

Uplatňovanie medzipredmetových vzťahov vo vyučovaní fyziky 

RNDr. Katarína Šterbáková, PhD.

Štofková Lucia (rod. Kaňuchová) 

Fyzika hudobného zvuku 

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Birčák, CSc. 

Kasenčáková Monika 

Motivácia žiakov vo vyučovaní fyziky na ZŠ 

Doc. PaedDr. V. Šebeň, CSc. 

Solomajerová Simona

Filozofické otázky modernej fyziky

bez vedúceho 

Matúš Rastislav

Alternatívne učebné pomôcky a ich využitie vo fyzike na základnej škole

Ing. M. Mochnay 

Sabolová Iveta 

Fyzika v rozprávkach 

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Birčák, CSc. 

Mačoško Marián

Efektívnosť vyučovania fyziky v odborných učebniach

Doc. PaedDr. V. Šebeň, CSc.