DP 2001

Meno

Téma DP

Vedúci DP.

Gadušová Ľudmila

Netradičné formy motivácie žiakov na hodinách fyziky

Doc. PaedDr. V. Šebeň, CSc.

Mačeková Otília

Medzipredmetové vzťahy vo vyučovaní prírodovedných predmetov

RNDr. K. Šterbáková

Rejtová Ľubica

Zvyšovanie efektívnosti výučby fyziky pomocou výpočtovej techniky

Ing. V. Burger

Maník Ladislav

Netradičné pokusy z fyziky pre 9. roč. ZŠ

RNDr. K. Šterbáková

Viktor Peter

Fyzikálna olympiáda – zbierka úloh krajského kola fyzikálnej olympiády

Doc. PaedDr. V. Šebeň, CSc.

Michalčík Peter

Historizmy vo vyučovaní fyziky

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Birčák, CSc.

Kentoš Ján

Fyzikálna olympiáda – zbierka úloh OK FO

Doc. PaedDr. V. Šebeň, CSc.

Baluďanský Martin

Štatistické spracovanie výskumných údajov

Doc. M. Salák, CSc.

Hermanovský Marek

Perspektívy rozvoja a využitia jadrovej energetiky

Doc. M. Salák, CSc.