DP 2009


Meno

Názov DP

Vedúci DP

Dušan Kozár

Fyzikálne princípy v každodennom živote

RNDr. Sergej Iľkovič, PhD.

Mária Petríková

Medzipredmetové vzťahy v predmetoch fyzika a geografia

RNDr. Katarína Šterbáková, PhD.

Dávid Lichvár

Aplikácia internetu vo vyučovacom procese fyziky

Ing. Vladimír Burger, PhD.

Mária Bilá

Formalizmus fyzikálnych vedomostí žiakov základnej školy

Dr. h. c. doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.

Jaroslava Haburajová

Fyzikálna aplikácia diferenciálnych rovníc

RNDr. Sergej Iľkovič, PhD.

Mária Tomáschová

Učiteľ fyziky a mimoškolské formy práce

Dr. h. c. doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.

Miroslava Havranová

Historizmy vo fyzike a ich využitie v mimoškolskej záujmovej činnosti

Dr. h. c. doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.

Magdaléna Mariňáková

Fyzikálny experiment ako jedna z foriem realizácie dištančného vzdelávania

RNDr. Katarína Šterbáková, PhD.

Patrik Halický

Organizácia prírodovedného krúžku

RNDr. Sergej Iľkovič, PhD.

Marek Antoňák

Teplotná závislosť elektrickej rezistivity vybranej intermetalickej zlúčeniny

Doc. RNDr. Marián Reiffers, DrSc.

Jakub Štupák

Využitie interaktívnych učebných pomôcok vo vyučovaní fyziky

RNDr. Katarína Šterbáková, PhD.

Silvia Gondová

Aktivizácia žiakov na hodinách fyziky

Dr. h. c. doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.

Maroš Maruščák

Bezteleskopické pozorovania slnečných škvŕn

RNDr. Mária Csatáryová, PhD.

Lukáš Hubač

Interaktívna fyzika v edukačnom procese

RNDr. Katarína Šterbáková, PhD.

Anna Mikitová

Mimoškolská záujmová činnosť vo fyzikálnom vzdelávaní

Dr. h. c. doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.

Igor Juhás

Fyzikálny experiment v príprave budúcich učiteľov fyziky

RNDr. Katarína Šterbáková, PhD.