Praktiká v Užhorode

Plán pobytu a výučby

študentov 3. ročníka FHPV PU v Prešove odb. fyzika

na Fyzikálnej fakulte Národnej univerzity v Užhorode

 

Termín študijného pobytu:

17.5.-20.5.2010

Počet študentov:

5

Predmet:

Všeobecná fyzika 4 – Atómová a jadrová fyzika (laboratórne cvičenia)


Deň

čas

činnosť

17.5.2010

12.30 hod.

príchod študentov, ubytovanie

15.00 hod.

Úvodná inštruktáž a bezpečnostné predpisy

17.00 hod.

Osobné voľno študentov

18.5.2010

9.00 hod.

Realizácia laboratórnych cvičení

13.00 hod.

Realizácia laboratórnych cvičení

17.00 hod.

Študijné a osobné voľno študentov

19.5.2010

9.00 hod.

Návšteva slovenskej základnej školy v Užhorode

11.00 hod.

Spracovávanie výsledkov

14.00 hod.

Skúška

15:00 hod.

Osobné voľno študentov

20.5.2010

8.00-10.00

Prezentácia školských pokusov pre študentov FHPV PU na katedre polovodičov FF NU

10.00-14.00

Osobné voľno študentov

16.15

Odchod študentov


V Prešove 21.4.2010
Dr.h.c. doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.
Vedúci katedry