Prijímačky

Záujemcovia o štúdium na FHPV PU majú možnosť výberu z nasledovných kombinácií:

 • fyzika v kombinácii:
  • anglický jazyk a literatúra
  • biológia
  • ekológia
  • etická výchova
  • geografia
  • občianska výchova
  • pedagogika 
  • hudobná výchova
  • výtvarná výchova
  • slovenský jazyk a literatúra
  • technická výchova
 • medzifakultný učiteľský študijný program
  • fyzika – telesná výchova FŠ PU
  • fyzika – náboženská výchova PBF PU
 • Podmienky prijatia

  • Uchádzač musí mať ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Na všetky študijné programy budú prijímaní uchádzači bez prijímacej skúšky (okrem Hv, Tv, Vv) na základe výsledkov získaných  počas stredoškolského štúdia (priemer koncoročných vysvedčení za 1. – 3. ročník). Ak počet uchádzačov prevýši kapacitné možnosti fakulty, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným  priemerom. Pri stanovení poradia na prijatie bude výsledný priemer vynásobený koeficientom  za strednú školu: gymnázium 0,6,  stredná odborná škola 0,8  a stredné odborné učilište 1,0.

   Mimoriadnu možnosť získa uchádzač, ktorého  priemer  neprekročil hranicu 1,4 na gymnáziu, 1,25 na strednej odbornej škole a na strednom odbornom učilišti 1,15. Tento uchádzač bude prijatý ihneď po zaslaní prihlášky, čo mu  fakulta obratom oznámi. Po predložení maturitného vysvedčenia bude na štúdium aj zapísaný.  Uchádzači o štúdium hudobnej výchovy a výtvarnej výchovy absolvujú talentovú skúšku.

On 30 do my homework cheap january 1948, mohandas gandhi was assassinated by a.

Update dňa 16.10.2019