Okruhy otázok na ŠS – Mgr.

Teoretická fyzika

 1. Základné princípy  a postuláty kvantovej mechaniky
 2. Riešenie Schrödingerovej rovnice pre potenciálovú jamu nekonečnej hĺbky
 3. Riešenie Schrödingerovej rovnice pre harmonický oscilátor
 4. Magnetický moment a moment hybnosti
 5. Spin elektrónu, Pauliho matice
 6. Riešenie Schrödingerovej rovnice pre potenciálovú bariéru nekonečnej a konečnej šírky, koeficient odrazu a prechodu – tunelový jav
 7. Riešenie Schrödingerovej rovnice pre atóm vodíka
 8. Atóm hélia
 9. Maxwellovo – Boltzmannovo, Boseho – Einsteinovo a Fermiho – Diracovo rozdelenie
 10. Štatistické skúmanie vlastností reálnych plynov.
 11. Štatistická teória elektrickej a magnetickej susceptibility látok
 12. Klasická a kvantová teória molárnych tepe1ných kapacít.
 13. Zákony žiarenia absolútne čierneho telesa z pohľadu štatistickej fyziky
 14. Využitie kvantovej štatistickej fyziky v látkach pri nízkych teplotách – supratekutosť a supravodivost’. Rozdiel medzi Fermiho a Boseho plynom.
 15. Nerovnovážna štatistická fyzika. Boltzmannova kinetická rovnica


Rozširujúce témy

 1. Štruktúra tuhých látok. Fyzikálne vlastnosti kryštálov. Symetria kryštálov. Experimentálne metódy štúdia štruktúry tuhých látok.
 2. Teória voľných elektrónov v kovoch, klasická a kvantová. Rozdelenie voľných častíc s nábojom v polovodičoch a izolantoch.
 3. Transportné javy v kovoch a polovodičoch. Hallov jav, termoelektrické javy, fotovodivosť, supravodivosť.
 4. Predstava o pásmovej teórii tuhých látok. Pásmový model vodiča, polovodiča a izolantu.
 5. Poruchy v tuhých látkach a ich vplyv na vlastnosti tuhých látok.
 6. Luminiscencia, mechanizmy, druhy, doznievanie a zákony luminiscencie. Luminofory. Fyzikálne základy optoelektroniky.
 7. Význam a funkcia využitia historizmov vo vyučovaní fyziky.
 8. Didaktika aplikácie historických prvkov vo vyučovaní fyziky (na konkrétnom učive).
 9. Vývojové fázy a niektoré medzníky v dejinách fyziky
 10. Slnečná sústava
 11. Určovanie vzdialeností vo vesmíre
 12. Základné charakteristiky hviezd – HR diagram
 13. Kozmológia – vznik a vývoj vesmíru
 14. Vznik, vývoj a zánik hviezd
 15. Galaktické sústavy

Didaktika fyziky

 1. Problémové vyučovanie, skupinové vyučovanie (charakteristika, význam, aplikácia)
 2. Vplyv osobnosti učiteľa na skvalitnenie vyučovania fyziky
 3. Didaktické zásady vo vyučovaní fyziky
 4. Vyučovacie metódy vo fyzike (analyzovať z hľadiska obsahu učiva a typu učiva)
 5. Organizačné formy vo vyučovaní fyziky
 6. Exkurzia vo vyučovaní fyziky
 7. Experiment vo vyučovaní fyziky (klasifikácia, význam, funkcie)
 8. Úlohy a príklady vo vyučovaní fyziky (klasifikácia, význam a didaktická funkcia, metodické požiadavky na riešenie fyzikálnych úloh).
 9. Názornosť vo vyučovaní fyziky, vyučovacie prostriedky, učebné pomôcky (klasifikácia, fyzikálny model a jeho využitie vo vyučovacom procese).
 10. Alternatívne metódy a ich aplikácia na hodinách fyziky.
 11. Hodnotenie a klasifikácia žiakov vo vyučovaní fyziky (význam, obsah, skúšky, formy a metódy).
 12. Príprava učiteľa na vyučovaciu hodinu fyziky
 13. IKT a vyučovacia hodina fyziky
 14. Demonštračný experiment a jeho miesto vo vyučovaní fyziky
 15. Laboratórne formy práce (charakteristika, význam, organizácia, otázky bezpečnosti a hygieny).
Identifying a Decent Pharmacy rxonpharm.com.
Apart from insurance companies, which, as mentioned above, can help you identify a trustworthy online pharmacy, there are other sources, which can help you a lot. These are: