Praktikum z fyziky 3

Tézy na skúšky

Predmet Praktikum z fyziky III, LS 2. roč.

 1. Spracovanie experimentálnych dát
  Výsledok a jeho pravdepodobná chyba, priemerná hodnota, stredná kvadratická odchýlka, relatívna chyba, prezentácia výsledkov vrátane chyby
 2. Grafická prezentácia výsledkov
  Typy grafov, preloženie experimentálnych dát danou krívkou, metóda najmenších štvorcov
 3. Šošovky (úloha č. 1)
  Šošovková zobrazovacia rovnica, tenká/hrubá šošovka, chyby šošoviek, meranie ohniskovej vzdialenosti spojky a rozptylky (metódy)
 4. Zákony odrazu a lomu (úloha č. 2)
  Snelliov zákon, totálny odraz, medzný uhol, určenie indexu lomu optického materiálu pomocou merania uhlov odrazu a lomu
 5. Ohyb svetla (úloha č. 3)
  Meranie ohybu svetla na štrbine a na optickej mriežke, určenie šírky štrbiny/mriežkovej konštanty z ohybového obrazca
 6. Refraktometer (úloha č. 4)
  Princíp činnosti dvojhranolového refraktometra a spôsob merania indexu lomu kvapalín
 7. Polarimeter (úloha č. 5)
  Princíp činnosti polostínového polarimetra a spôsob merania stáčivosti kvapalín, dvojkruhový nonius
 8. Spektroskópia (úloha č. 6)
  Spektroskop Bunsenov, popis prístroja, princíp rozkladu svetla do spektra pomocou optického hranola, disperzná krivka a spôsob jej určenia, meranie s B. spektroskopom

Literatúra:

 • Horák Zdeněk: Praktická fyzika, SNTL Praha 1958, Kap. L. Optika Lehotský, D et al.: Praktikum z fyziky pre pedagogické fakulty, SPN Bratislava1967

This is professional writer service when someone creates a fictional online persona, and uses it to lure someone into a relationship.

Update dňa 16.10.2019