Charakteristika projektu

Naše školy sú v čoraz väčšej miere a už pomerne dobre vybavené  modernou didaktickou technikou.  Každodenná prax nás však utvrdzuje v presvedčení, že na  odbornú, didakticky podloženú prácu s ňou naši učitelia nemajú vždy dostatočné profesijné kompetencie.  Mnohomiliónové investície vynaložené do budovania IKT na našich  školách sa tak   neprejavujú v náraste  vedomostí, zručností a schopností žiakov. Podstatu problému vidíme taktiež v nedostatočnej príprave budúcich učiteľov, na prácu s modernými informačnými technológiami. Problém ani tak nie je v schopnosti študentov, budúcich učiteľov pracovať s modernou didaktickou technikou, ale skôr v ich spôsobilostiach didakticky správne tieto technológie  aplikovať v edukačnom procese. Ani mnohí súčasní učitelia nie sú schopní cieľavedome využívať dispozície týchto technológií pri riešení špecifických edukačných problémov, s ktorými sa vo svojej pedagogickej práci stretávajú.  Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli  zamerať našu pozornosť  v tomto projekte na problematiku identifikácie, transkripcie  a verifikácie možností efektívneho využívania  moderných informačných technológií do oblasti implementácie interdisciplinárnych vzťahov v edukačnom procese a rozvoja  kľúčových kompetencií budúcich učiteľov v tejto oblasti ich pôsobenia. Vypracovaním metodických materiálov a odborných knižných publikácii tak mienime prispieť k skvalitneniu graduálnej prípravy učiteľov v oblasti efektívneho využívania IKT a  rozvoja schopnosti aplikovať IKT aj v oblasti interdisciplinárnych vzťahov.Riešitelia  projektu sa počas obdobia jeho riešenia zamerajú predovšetkým na problematiku graduálnej prípravy budúcich učiteľov prírodovedných a technických predmetov, s dôrazom na didaktickú optimalizáciu využívania  moderných informačných technológií pri riešení špecifických edukačných problémov. V počiatočnej fáze  sa riešitelia zamerajú predovšetkým na identifikáciu aktuálneho stavu využívania informačných technológií v  každodennej praxi našich škôl a na prieskumy súvisiace s aktuálnym stavom rešpektovania a využívania interdisciplinárnych väzieb v edukačnom procese na našich školách. Zároveň svoju pozornosť zamerajú aj na prípravu budúcich učiteľov prírodovedných a technických predmetov primárneho i sekundárneho stupňa základnej školy v oblasti využívania a uplatňovania interdisciplinárnych vzťahov vo svojich predmetoch.  Na základe analýzy takto získaných informácií  a po špecifikácii zamerania obsahu a štruktúry vhodných metodických materiálov tieto následne vypracujú   pre študentov  učiteľstva  fyziky a iných prírodovedných disciplín. Metodické materiály  budú prioritne zamerané na problematiku transkripcie  pozitív  integrácie využívania moderných informačných technológií, inovatívnych metodických postupov obsahujúcich  prvky vedecko – výskumnej práce a aktivít  zameraných na rozvoj záujmu k štúdiu prírodovedných  a technických predmetov v rámci rôznych mimoškolských  foriem vzdelávania.   Didaktickú účinnosť pripravovaných  metodických materiálov budú  riešitelia priebežne overovať  vo výučbe svojich disciplín. Pedagogickej praxi  zároveň  ponúknu návrhy metodických postupov, ktorých hlavným cieľom bude optimalizácia  využívania moderných informačných technológií  pri implementácii interdisciplinárnych väzieb vo vyučovaní prírodovedných a technických predmetov, ako aj v rôznych mimoškolských formách práce. Výsledky svojej práce odprezentujú na vedeckých konferenciách, v rámci tematicky zameraných workshopov,   v domácej i zahraničnej  časopiseckej literatúre a zorganizovaním medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie v poslednom roku riešenia projektu.