Ciele projektu

 • Zrealizovať prieskum, ktorý nadviaže na závery riešenia projektu  ( KEGA 003PU-4/2012) a ktorý bude zameraný na problematiku utvárania príslušných kompetencií budúcich učiteľov prírodovedných a technických predmetov, umožňujúcich akceptáciu a cieľavedomé využívanie interdisciplinárnych vzťahov v edukačnom proces na rôznych stupňoch nášho školstva.  V tejto súvislosti bude potrebné  zamerať pozornosť na transkripciu  faktorov determinujúcich efektívnu implementáciu interdisciplinárnych väzieb v edukačnom procese, pri súčasnom efektívnom využívaní dispozícií moderných informačno-komunikačných technológií.
 • Navrhnúť a overiť metodické postupy, zamerané  na problematiku zvyšovania záujmu žiakov o učenie sa prírodovedných  a technických predmetov, ktoré budú následne aplikované v príprave budúcich učiteľov prírodovedných  a technických disciplín. Pri spracovávaní uvedenej metodiky klásť dôraz na možnosti implementácie  prvkov reálneho vedeckého výskumu do  činnosti záujmových útvarov t.j. formovať profesijné kompetencie budúcich učiteľov v oblasti aplikácie  bádateľských metód v záujmovej činnosti žiakov.
 • V rámci riešenia projektu, pedagogickým prieskumom potvrdiť možnosť intenzifikácie uplatňovania interdisciplinárnych väzieb,  pri súčasnom cieľavedomom využívaní  dispozícií moderných informačných technológií v príprave budúcich učiteľov prírodovedných a technických predmetov.
 • Na základe zrealizovaných prieskumov publikovať získané poznatky  na domácich i zahraničných vedecko-odborných konferenciách, so zameraním  na metodické odporúčania intenzifikácie uplatňovania interdisciplinárnych väzieb v edukačnom procese, efektívneho využívania informačno-komunikačných technológií v školskej praxi a problematiku formovaniu záujmu žiakov o štúdium prírodovedných a technických disciplín.
 • Vydanie odbornej knižnej publikácie, zameranej na problematiku prípravy študentov učiteľstva prírodovedných a technických predmetov v oblasti kvantitatívnych analýz pedagogického výskumu.
 • Inovovať a doplniť materiálne podmienky, nevyhnutné pre realizáciu workshopov zameraných na prezentáciu vypracovaných metodických materiálov.
 • Vytvoriť materiálne, softvérové a technické podmienky pre sledovanie vybraných ukazovateľov efektivity implementácie informačno-komunikačných technológií, aplikovateľné v školskej praxi a v celoživotnom vzdelávaní.
 • Zorganizovať  workshopy, kde budú prezentované výsledky prieskumov (1. a 2. etapa riešenia projektu) a navrhnuté metodické materiály (3. etapa riešenia projektu).
 • Na základe získaných skúseností pokračovať v produkcii metodických materiálov v printovej a elektronickej podobe.
 • K dôležitým cieľom projektu patrí taktiež prezentácia vytvorených materiálov v rámci projektu a mimo neho prostredníctvom projektových www stránok.
 • Vytvoriť priestor na prezentáciu výsledkov na domácich i zahraničných vedecko odborných konferenciách, ako aj priestor na prezentáciu nových edukačných materiálov v rámci  konferencie, ktorá sa uskutoční v závere projektu.