Krajský výbor Fyzikálnej olympiády v Prešove
45. ročník Fyzikálnej olympiády
Krajské kolo kategórie B
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1 Michlík Pavel septima Gymnázium Kukučínova Poprad Gomboš 6 5 9 10 30
2 Slebodník Lukáš 3 G. J. Francisci-Rimavského Levoča Péchyová 5 0 9 2 16
Ďaľší riešitelia                
  Staško Tomáš 3 Gymnázium JAR Prešov Majoroš 1 1 9 0 11
  Rušin Michal septima Gymnázium Spišská Stará Ves Džunko 2 0 4 0 6
  Greškovič Peter 3 Gymnázium DH Svidník Horbaj 0 2 3 0 5
  Baloga Jakub 3 Gymnázium JAR Majoroš 1 0 2 0 3
  Kulík  František Septima G. arm. gen. L. Svobodu Humenné Tuleja 3 0 0 0 3
  Salai Viktor 3 Gymnázium JAR Prešov Majoroš 0 0 2 0 2
  Džunko Ján septima Gymnázium Spišská Stará Ves Džunko 0 0 0 0 0
Úlohy opravila komisia v zložení: RNDr, Sergej Iľkovič, Mgr. Kožárová
podmienky úspešnosti: zisk najmenej 15 bodov a najmenej jedna úloha za 5 a viac bodov
V Prešove dňa 28.4.2004
   RNDr. Sergej Iľkovič Doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, CSc. v.r.
predseda súťažnej poroty predseda KV FO