Správa

Krajského výboru FO Prešovského kraja

o priebehu 45. ročníka FO

K bodu 1

            Priebeh súťaží v 45. ročníku FO vo všetkých kategóriách v Prešovskom kraji po odbornej stránke zabezpečoval Krajský výbor FO.  Podpredsedom výboru zodpovedným za  stredné školy bol na dobu do schválenia nového výboru poverený RNDr. S. Ilkovič.  Vzhľadom na problémy, súvisiace so zabezpečením finančných prostriedkov na organizáciu FO vo všetkých kategóriách v našom kraji, sa pravidelné zasadnutie  KV FO v jarných mesiacoch neuskutočnilo. Pri príležitosti Krajského kola FO kategórie E bolo zrealizované zasadnutie časti výboru so zástupcami z okresov Prešovského kraja. Krajský výbor FO opätovne pozitívne hodnotí udelenie finančných odmien učiteľom, ktorí dosiahli najvýraznejšie úspechy, v práci so žiakmi a študentmi v rámci FO v 44. ročníku súťaže. Uvedené ocenenie bolo možné zrealizovať predovšetkým vďaka vyčleneniu finančných prostriedkov pre tento účel krajskou pobočkou JSMF.

 

K bodu 2

Úvodom možno konštatovať, že priebeh 45. ročníka FO v našom kraji patril medzi najkomplikovanejšie a najzložitejšie počas doterajšej existencie Krajského výboru FO v Prešove. Finančné zabezpečenie priebehu súťaží v 45. ročníku FO vo všetkých kategóriách a kolách sa aj napriek ubezpečeniam kompetentných orgánov  nezlepšilo. Vzhľadom na informácie z iných krajov sme nútení konštatovať, že finančné zabezpečenie súťaži FO aj napriek účelovo viazanej dotácii, je v porovnaní s inými krajmi v našom  jedno z najproblémovejších. Z úrovne štátnych orgánov v Prešovskom kraji neboli doteraz pre organizáciu súťaží fyzikálnej olympiády poskytnuté minimálne finančné prostriedky. Ako konkrétny príklad môžeme uviesť krajské kolo A kategórie, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.1.2004. Nevyhnutné náklady doposiaľ neboli uhradené. Aj napriek osobnému stretnutiu predsedu KV FO s povereným pracovníkom KŠU zodpovedným za predmetové súťaže, ako aj priebežnému prejednávaniu aktuálnej situácie s predsedom SV FO sa problém financovania súťaží FO nepodarilo vyriešiť. Uvedené v konečnom dôsledku významne ovplyvnilo organizáciu a priebeh súťaží v našom kraji.

 

V dôsledku vyššie uvedeného sú v súčasnosti finančne nevysporiadané, respektíve ohrozené aj podporné akcie, ktoré sú organickou súčasťou každého ročníka FO. Patrí sem napríklad sústredenie A. kategórie pred celoštátnym kolom FO, resp. celokrajské sústredenie E kategórie. Tieto krajský výbor FO v predchádzajúcich rokoch štandartne organizoval s pochopením a  finančnou  podporou  Krajského úradu.

Zrušenie Okresných úradov malo za následok vznik organizačných problémov súvisiacich s činnosťou okresných výborov FO kat. E. Zabezpečením okresných kôl boli zodpovednými orgánmi ústne poverení učitelia, ktorí sa doteraz nezapájali do súťaží FO a nemajú s tým teda žiadne skúsenosti. Organizačné problémy vznikali aj z dôvodu, že písomné poverenie nových školských orgánov nedostali ani dlhoroční predsedovia okresných výborov, ktorí následne v dôsledku toho obmedzili svoje aktivity v FO. Uvedené, ako aj chronický nedostatok financií  spôsobilo, že napríklad v okrese Vranov sa okresné kolo 45. ročníka FO kategórie E neuskutočnilo. Krajský výbor sa snažil operatívne riešiť vzniknuté problémy. Napríklad, požiadal o zmenu výsledkovej listiny v prípade dvoch okresov, kde nesprávne vyhodnotili úspešných riešiteľov.

 

Krajské kolá  kategórií A,B,C,D sa uskutočnili podľa plánovaného harmonogramu. Okrem vyššie spomenutých finančných problémov sprevádzajúcich všetky kolá, sa v ich priebehu neuskutočnili žiadne rušivé momenty. V jednom prípade boli zo strany vyučujúceho súťažiaceho, dodatočne vznesené pripomienky voči  pokynu predsedu Krajského výboru FO, nepoužívať matematicko-fyzikálne tabuľky na krajskom kole FO. Rozhodnutie predsedu KV FO vo veci používania MFT a kalkulačiek s textovým editorom bolo dodatočne potvrdené  predsedom SV FO.

 

Krajské kolo A kategórie organizačne zabezpečilo Gymnázium J. A. Raymana v Prešove. Krajské kolá kategórií B, C, D zabezpečovali pilotné školy: Gymnázium L. Stöckela v Bardejove a Gymnázium D. Tatarku v Poprade. Krajský výbor FO vyslovuje poďakovanie vedeniu týchto škôl, ako aj učiteľom podieľajúcim sa na organizácii krajských kôl za vykonanú prácu v 45. ročníku FO. Krajské kolo kategórie E sa uskutočnilo vďaka pochopeniu vedenia Základnej školy Československej armády v Prešove na jej pôde. Organizačne ho zabezpečilo ABC-centrum voľného času v Prešove. Krajské kolo E kategórie sa uskutočnilo bez rušivých momentov.

 

Počas konania krajského kola E kategórie sa dňa 21. 4. 2004 zrealizovalo stretnutie zástupcov jednotlivých okresov Prešovského kraja s členmi výboru zodpovednými za súťaže v E kategórii. Na stretnutí boli prejednané už vyššie spomenuté problémy súvisiace s 45. ročníkom FO kategórie E.

 

K bodu 3

            Úvodom sme nútení konštatovať, že vyššie uvedené finančné problémy významne ovplyvnili aj organizáciu podporných akcií FO, ktoré Krajský výbor FO v Prešove už tradične organizoval. Z uvedeného dôvodu sa napríklad neuskutočnilo celokrajské sústredenie FO kategórie E, ktoré malo v našom kraji viac než 15-ročnú tradíciu.

            Aj napriek finančným problémom sa v priebehu 45. ročníka uskutočnila 1 podporná akcia:

1.      V spolupráci s košickým výborom FO boli organizované pre úspešných riešiteľov FO kategórie A  konzultácie obsahom ktorých boli doplnkové témy z fyziky. Gestorom týchto konzultácií bol RNDr. M. Mucha.

 

K bodu 4

V prílohe dokladáme základné štatistické údaje vzťahujúce sa k priebehu FO v kategóriách A až D, ako aj výsledkové listiny krajských kôl v kategóriách B, C, D.

S poľutovaním musíme opäť upozorniť na stav, že aj naďalej pokračuje pomerne nízka úspešnosť riešenia niektorých úloh ako dôsledok ich značnej obtiažnosti. K takýmto možno napríklad zaradiť úlohu č. 2 na KK kategórie A, úlohu č. 3. na KK kategórie C. Pozitívnym prvkom z hľadiska záujmu žiakov o zapájanie sa do súťaží FO vo vyšších ročníkoch je prijateľnosť obtiažnosti úloh na krajskom kole  D kategórie. Pozitívne hodnotíme taktiež výber úloh v KK kategórie E. Výsledkové listiny z jednotlivých kategórií, ktoré tvoria prílohu tejto správy.

 

K bodu 5

V prílohe dokladáme základné štatistické údaje a výsledkovú listinu vzťahujúce sa k priebehu FO v kat. E.

 

K bodu 6

            Krajský výbor FO  aj touto cestou vyjadruje poďakovanie všetkým zainteresovaným, ktorí vyvinuli úsilie na vyriešenie problémov, súvisiacich s organizáciou súťaží FO v našom kraji. Osobitné poďakovanie patrí vedeniu a učiteľom Gymnázia J. A. Raymana v Prešove, Gymnáziu L. Stöckela v Bardejove a Gymnáziu D. Tatarku v Poprade. Krajský výbor FO vyslovuje uznanie a ďakuje za spoluprácu  pracovníkom ABC Centra voľného času v Prešove a Základnej školy Československej armády v Prešove.

 

            S pozdravom

 

V Prešove  12. 5. 2004

doc. PaedDr. V. Šebeň, CSc.

predseda KV FO