Správa

Krajského výboru fyzikálnej olympiády Prešovského kraja

o priebehu 46. ročníka fyzikálnej olympiády

 

K bodu 1

            Priebeh súťaží v 46. ročníku fyzikálnej olympiády vo všetkých kategóriách v Prešovskom kraji po odbornej stránke zabezpečoval Krajský výbor fyzikálnej olympiády.  Na základe návrhu  predsedu KV FO doc. PaedDr. V. Šebeňa, PhD., bol v januári 2005 vymenovaný Krajským školským úradom  v Prešove nový Krajský výbor  fyzikálnej olympiády. V súčasnosti je Krajský výbor fyzikálnej olympiády plne konštituovaný. Tvoria ho zástupcovia vysokej školy, stredných škôl, predsedovia  12 obvodových výborov v kategórii E, zástupcovia krajského školského úradu a AB-centra voľného času. Pri príležitosti Krajského kola FO kategórie E bolo zrealizované zasadnutie časti  výboru so zástupcami z okresov Prešovského kraja.  Krajský výbor fyzikálnej olympiády  opätovne pozitívne hodnotí  udelenie finančných odmien učiteľom, ktorí dosiahli najvýraznejšie úspechy, v práci so žiakmi a študentmi v rámci fyzikálnej olympiády v 45. ročníku súťaže. Uvedené ocenenie bolo možné zrealizovať predovšetkým vďaka vyčleneniu finančných prostriedkov pre tento účel Krajskou pobočkou JSMF v Prešove.

 

K bodu 2

Úvodom možno konštatovať, že priebeh 46. ročníka súťaží fyzikálnej olympiády v našom kraji bol oproti predchádzajúcemu ročníku  menej problémový. Napriek uvedenému, však musíme uviesť, že  v organizácii okresných kôl súťaží fyzikálnej olympiády sa vyskytli nečakané problémy, ktoré vo svojej podstate  mohli ovplyvniť korektný a regulérny priebeh súťaží. Keďže Krajský výbor fyzikálnej olympiády má garantovať odbornú stránku tejto súťaže v danom kraji, kategoricky nesúhlasí s umožnením nekontrolovaného prístupu nepovolaným osobám k súťažným príkladom, pred ich distribúciou na obvodové kolá kat. E.    K uvedenej skutočnosti došlo v  46. ročníku FO kat. E zaslaním príkladov a riešení z centra  priamo organizátorovi súťaže, ktorý následne zabezpečoval ich rozmnoženie a distribúciu na jednotlivé obvody. KV FO je toho názoru, že  s obsahom príkladov a riešení  pred konaním kola po ich distribúcii z centra, môže byť oboznámený jedine  predseda KV FO, resp. ním poverený člen  výboru KV FO.

Finančné zabezpečenie priebehu súťaží v 46. ročníku  sa vo všetkých kategóriách a kolách  čiastočne zlepšilo.  Aj keď s určitým meškaním boli uhradené náklady, ktoré vznikli  realizáciou  okresných a krajských kôl fyzikálnej olympiády na vybraných  školách. Na základe informácií z pracovísk poverených organizáciou súťaží je však  systém  dodatočnej refundácie vynaložených nákladov  pomerne komplikovaný a spôsobuje organizátorom značné finančné  problémy. Pozitívne možno hodnotiť, že odmeny učiteľom za prácu pri organizácii a realizácii súťaží boli v určitej výške  vyplatené.  V tejto súvislosti sa však vyskytol prípad, kedy  odmena pridelená konkrétnemu učiteľovi  za jeho  prácu v 46. ročníku fyzikálnej olympiády Krajským školským úradom v Prešove, bola následne bezdôvodne krátená riaditeľom školy.

Aj napriek niektorým vyššie spomenutým pozitívnym zmenám sme však nútení konštatovať, že terajší systém prerozdeľovania a množstvo pridelených  finančných prostriedkov poskytnutých na súťaže  fyzikálnej olympiády, ako aj absencia  zverejneného rozpočtu pre daný ročník a kategórie,  neumožňuje  rozvinúť aktivity, ktoré až donedávna boli organickou súčasťou jednotlivých ročníkov. Patria sem napríklad  sústredenie A. kategórie pred celoštátnym kolom fyzikálnej olympiády,  resp. celokrajské sústredenie E kategórie. Tieto Krajský výbor fyzikálnej olympiády v predchádzajúcich rokoch štandartne organizoval s pochopením a  finančnou  podporou  Krajského úradu.

Krajské kolá  kategórií A, B, C, D sa uskutočnili podľa plánovaného harmonogramu. Okrem vyššie spomenutých finančných problémov sprevádzajúcich všetky kolá, sa v ich priebehu neuskutočnili žiadne rušivé momenty.

Krajské kolo A kategórie organizačne zabezpečilo Gymnázium J. A. Raymana v Prešove. Krajské kolá kategórií B, C, D zabezpečovali pilotné školy: Gymnázium L. Stöckela v Bardejove a Gymnázium D. Tatarku v Poprade. Krajský výbor  fyzikálnej olympiády vyslovuje poďakovanie   vedeniu týchto škôl, ako aj učiteľom podieľajúcim sa na organizácii krajských kôl za   vykonanú prácu v 46. ročníku fyzikálnej olympiády.  Krajské kolo kategórie E sa uskutočnilo  vďaka pochopeniu vedenia  Základnej školy  Československej armády  v Prešove na jej pôde. Organizačne ho zabezpečilo ABC-centrum voľného času v Prešove. Krajské kolo E kategórie sa uskutočnilo bez rušivých momentov.

 

 

K bodu 3

            Vyššie uvedené finančné problémy  významne ovplyvnili  organizáciu podporných akcií fyzikálnej olympiády, ktoré Krajský výbor fyzikálnej olympiády v Prešove už tradične organizoval. Z uvedeného dôvodu sa napríklad neuskutočnilo celokrajské sústredenie fyzikálnej olympiády kategórie E, ktoré malo v našom kraji viac než 15-ročnú tradíciu.

             

K bodu 4

V prílohe dokladáme základné štatistické údaje vzťahujúce sa k priebehu fyzikálnej olympiády v kategóriách A až D, ako aj výsledkové listiny krajských kôl v kategóriách B, C, D.

S poľutovaním musíme opäť upozorniť na stav, že aj naďalej pokračuje pomerne nízka úspešnosť riešenia niektorých úloh, ako  dôsledok ich značnej obtiažnosti. K takýmto možno napríklad zaradiť úlohu č. 2 na KK kategórie A, úlohu č. 2. na KK kategórie B, úlohy č. 2. a 4. na KK kategórie C a úlohu č.4 na KK kategórie D.  Pozitívnym prvkom z hľadiska záujmu žiakov o zapájanie sa do súťaží fyzikálnej olympiády vo vyšších ročníkoch je prijateľnosť obtiažnosti úloh na krajskom kole  E kategórie.  Výsledkové listiny z jednotlivých kategórií  tvoria prílohu tejto správy.

K bodu 5

V prílohe dokladáme základné štatistické údaje a výsledkovú listinu vzťahujúce sa k priebehu fyzikálnej olympiády v kat. E.

K bodu 6

            Krajský výbor fyzikálnej olympiády  aj touto cestou vyjadruje poďakovanie všetkým zainteresovaným, ktorí vyvinuli úsilie na vyriešenie problémov, súvisiacich s organizáciou súťaží fyzikálnej olympiády v našom kraji. Krajský výbor týmto vyslovuje uznanie   Krajskému školskému úradu,  poďakovanie patrí vedeniu a učiteľom Gymnázia J. A. Raymana v Prešove, Gymnázia L. Stöckela v Bardejove a Gymnázia D. Tatarku v Poprade, pracovníkom ABC Centra voľného času v Prešove a vedeniu a učiteľom Základnej školy Československej armády v Prešove. 

Osobitné uznanie patrí všetkým učiteľom, ktorí  sa so svojimi žiakmi aktívne pracovali a zapojili do 46. ročníka  súťaží fyzikálnej olympiády v našom kraji.

 

            S pozdravom

 

V Prešove  4. 7. 2005

doc. PaedDr. V. Šebeň, PhD.

    predseda KV FO