Krajský výbor Fyzikálnej olympiády v Prešove
47. ročník Fyzikálnej olympiády
Krajské kolo kategórie C
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1 Štefanský Lukáš 2C Gymnázium L. Stockela BJ RNDr. Peter Bubák 10 6 5 10 31
2 Boža Vladimír 2C Gymnázium D.Tatarku PP Mgr. Libuša Štrbianová 10 7 9 4 30
3 Krajňák Matúš sexta Gymnázium POH KK RNDr. Ivan Duľa 8 5 6 4 23
Ďaľší úspešní riešitelia                
4 Ondáč Peter 2C Gymnázium L.Svobodu HE   10 4 5 0 19
5 Cisko František 2D Gymnázium JAR PO   0 9 8 0 17
5 Lukačišin Martin sexta Gym. J.F.Rimavského LE   0 2 5 10 17
Ďaľší riešitelia                
  Kőry Jakub 2B Gymnázium JAR PO   2 4 5 0 11
  Kovaľský Michal 2D Gymnázium JAR PO   2 1 3 0 6
  Višňovský Tomáš 2D Gymnázium JAR PO   1 0 5 0 6
  Monček Vladimír sexta Gymnázium POH KK   1 2 2 0 5
  Macour Róbert 2D Gymnázium JAR PO   1 0 0 0 1
Úlohy opravila komisia v zložení: RNDr. František Majoroš, RNDr. Sergej Iľkovič, PhD.
podmienky úspešnosti: zisk najmenej 15 bodov a najmenej jedna úloha za 5 a viac bodov
V Prešove dňa 25.4.2006
   
predseda súťažnej poroty predseda KV FO