Správa

Krajského výboru fyzikálnej olympiády Prešovského kraja

o priebehu 47. ročníka fyzikálnej olympiády

 

K bodu 1

                  Priebeh súťaží v 47. ročníku fyzikálnej olympiády vo všetkých kategóriách v Prešovskom kraji po odbornej stránke zabezpečoval V súčasnosti je Krajský výbor fyzikálnej olympiády plne konštituovaný. Tvoria ho zástupcovia vysokej školy, stredných škôl, predsedovia 12 obvodových výborov v kategórii E, zástupcovia krajského školského úradu a AB-centra voľného času. Plánované stretnutie členov krajského výboru fyzikálnej olympiády, ktoré sa malo uskutočniť vo februári 2006 sa z dôvodu ospravedlnenia viacerých členov neuskutočnilo. Pri príležitosti Krajského kola FO kategórie E bolo zrealizované zasadnutie časti výboru so zástupcami z okresov Prešovského kraja. Krajský výbor fyzikálnej olympiády opätovne pozitívne hodnotí udelenie finančných odmien učiteľom, ktorí dosiahli najvýraznejšie úspechy, v práci so žiakmi a študentmi v rámci fyzikálnej olympiády v 46. ročníku súťaže. Uvedené ocenenie bolo možné zrealizovať predovšetkým vďaka vyčleneniu finančných prostriedkov pre tento účel Krajskou pobočkou JSMF v Prešove.

 

K bodu 2

Úvodom možno konštatovať, že priebeh 47. ročníka súťaží fyzikálnej olympiády v našom kraji bol oproti predchádzajúcemu ročníku  menej problémový. Spoluprácou KV FO, KŠÚ a AB-centra voľného času sa podarilo zabezpečiť korektný a regulérny priebeh súťaží.

V roku 2006 bol Krajský výbor Fyzikálnej olympiády v Prešove poverený Slovenskou komisiou fyzikálnej olympiády organizačne zabezpečiť celoštátne kolo 47. ročníka fyzikálnej olympiády kategórie A. Jeho členovia v zastúpení predsedu krajského výboru dr.h.c. doc. PaedDr. Vladimíra Šebeňa, PhD., a podpredsedu  RNDr. Sergeja Ilkoviča, PhD., v spolupráci s Iuventou Bratislava a  SOU spotrebných družstiev Jednota v Prešove organizačne zabezpečili dôstojný a hladký priebeh celoštátneho kola.

Krajský výbor fyzikálnej olympiády v Prešove aj v mene Slovenskej komisie vyslovuje úprimné poďakovanie riaditeľstvu, kolektívu pracovníkov a študentom SOU spotrebných družstiev Jednota  za starostlivosť a podmienky, ktoré vytvorili pre súťažiacich v priestoroch učilišťa.

Finančné zabezpečenie priebehu súťaží v 47. ročníku sa vo všetkých kategóriách a kolách v porovnaní s uplynulým rokom sa opätovne čiastočne zlepšilo. Pozitívne možno hodnotiť, že odmeny učiteľom za prácu pri organizácii a realizácii súťaží boli v určitej výške vyplatené.

Aj napriek niektorým vyššie spomenutým pozitívnym zmenám sme však nútení konštatovať, že terajší systém prerozdeľovania a množstvo pridelených finančných prostriedkov poskytnutých na súťaže fyzikálnej olympiády, ako aj absencia zverejneného rozpočtu pre daný ročník a kategórie, neumožňuje rozvinúť aktivity, ktoré až donedávna boli organickou súčasťou jednotlivých ročníkov. Patria sem napríklad sústredenie A. kategórie pred celoštátnym kolom fyzikálnej olympiády, resp. celokrajské sústredenie E kategórie. Tieto aktivity, ktoré sú uvádzané aj v organizačnom poriadku Krajský výbor fyzikálnej olympiády až do roku 2002 štandartne organizoval s pochopením a finančnou podporou Krajského úradu.

Krajské kolá kategórií A, B, C, D sa uskutočnili podľa plánovaného harmonogramu, v ich priebehu neuskutočnili žiadne rušivé momenty.

Krajské kolo A kategórie organizačne zabezpečilo Gymnázium J. A. Raymana v Prešove. Krajské kolá kategórií B, C, D zabezpečovali pilotné školy: Gymnázium L. Stöckela v Bardejove a Gymnázium D. Tatarku v Poprade. Krajský výbor fyzikálnej olympiády vyslovuje poďakovanie vedeniu týchto škôl, ako aj učiteľom podieľajúcim sa na organizácii krajských kôl za vykonanú prácu v 47. ročníku fyzikálnej olympiády. Krajské kolo kategórie E sa uskutočnilo vďaka pochopeniu vedenia Základnej školy Československej armády v Prešove na jej pôde. Organizačne ho zabezpečilo ABC-centrum voľného času v Prešove. Krajské kolo E kategórie sa uskutočnilo bez rušivých momentov. Krajský výbor fyzikálnej olympiády v Prešove vyslovuje úprimné poďakovanie riaditeľstvu Základnej školy Československej armády za  vytvorené optimálne podmienky pre konanie krajského kola kat. E.

 

K bodu 3

                  Vyššie uvedené finančné problémy významne ovplyvnili organizáciu podporných akcií fyzikálnej olympiády, ktoré Krajský výbor fyzikálnej olympiády v Prešove už tradične organizoval. Z uvedeného dôvodu sa napríklad neuskutočnilo celokrajské sústredenie fyzikálnej olympiády kategórie E, ktoré malo v našom kraji viac než 15-ročnú tradíciu.

 

K bodu 4

V prílohe dokladáme základné štatistické údaje vzťahujúce sa k priebehu fyzikálnej olympiády v kategóriách A až D, ako aj výsledkové listiny krajských kôl v kategóriách B, C, D.

Pri riešení úloh 47. ročníka FO sa vyskytli príklady, ktoré boli nad sily súťažiacich. K takýmto možno napríklad zaradiť úlohu č. 3 na KK kategórie A, úlohu č. 4. na KK kategórie C, úlohy č. 2. kategórie D. Pozitívnym prvkom z hľadiska záujmu žiakov o zapájanie sa do súťaží fyzikálnej olympiády vo vyšších ročníkoch je pretrvávajúca prijateľnosť obtiažnosti úloh na krajskom kole  E kategórie. Výsledkové listiny z jednotlivých kategórií tvoria prílohu tejto správy.

 

K bodu 5

V prílohe dokladáme základné štatistické údaje a výsledkovú listinu vzťahujúce sa k priebehu fyzikálnej olympiády v kat. E.

 

K bodu 6

                  Krajský výbor fyzikálnej olympiády aj touto cestou vyjadruje poďakovanie všetkým zainteresovaným, ktorí vyvinuli úsilie na vyriešenie problémov, súvisiacich s organizáciou súťaží fyzikálnej olympiády v našom kraji. Krajský výbor týmto vyslovuje uznanie Krajskému školskému úradu, poďakovanie patrí vedeniu a učiteľom SOU spotrebných družstiev Jednota v Prešove, vedeniu a učiteľom Gymnázia J. A. Raymana v Prešove, Gymnázia L. Stöckela v Bardejove a Gymnázia D. Tatarku v Poprade, pracovníkom ABC Centra voľného času v Prešove a vedeniu a učiteľom Základnej školy Československej armády v Prešove.

Osobitné uznanie patrí všetkým učiteľom, ktorí sa so svojimi žiakmi aktívne pracovali a zapojili do 47. ročníka súťaží fyzikálnej olympiády v našom kraji.

 

                  S pozdravom

 

V Prešove  26. 5. 2006

Dr.h.c. doc. PaedDr. V. Šebeň, PhD.

predseda KV FO             


Tab. 1 Počet stredných škôl zapojených do 47. ročníka FO, kategórie A - D

 

gymnáziá

stredné odborné školy

ostatné školy

A

B

C

D

Spolu

A

B

C

D

Spolu

A

B

C

D

Spolu

2

2

6

11

21

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

 

Tab. 2 Počet žiakov súťažiacich v 1. kole 47. ročníka FO, kategórie A – D

 

kategória A

kategória B

kategória C

kategória D

spolu

S

Ú

S

Ú

S

Ú

S

Ú

S

Ú

8

8

3

3

11

11

30

29

52

51

 

Tab. 3 Počet žiakov súťažiacich v 2. kole 47. ročníka FO, kategórie A – D

 

kategória A

kategória B

kategória C

kategória D

spolu

S

Ú

S

Ú

S

Ú

S

Ú

S

Ú

8

4

3

1

11

6

27

15

49

26

 

Tab. 4 Úspešnosť riešenia úloh v 2. kole, kategórie A – D v %

 

kategória A

kategória B

kategória C

kategória D

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

59

58

0

59

50

20

37

20

41

36

48

25

96

8,1

35

20

 

Tab. 5 Počet základných škôl zapojených do 1., 2. a 3. kola v 46. ročníku FO, kategórie E

 

Počet ZŠ v kraji

1. kolo

2. kolo

3. kolo

počet

%

počet

%

počet

%

239

167

69,87

98

41

31

12,97

 

Tab. 6 Počet žiakov základných škôl zapojených do 1., 2. a 3. kola

 

Počet žiakov v kraji

1. kolo

2. kolo

3. kolo

S

Ú

S

Ú

S

Ú

 

537

206

176

135

41

25