Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Prešove
50. ročník Fyzikálnej olympiády
2. kolo kategórie D
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1 Dupej Peter  1A Gym. J. A. Raymana Prešov M. Oravec 10 10 8 9 37
2 Šima Matej  1D Gym. J. A. Raymana Prešov M. Oravec 10 6 7 10 33
3 Mečiarová Katarína 1C Gym. D. Tatarku Poprad Roman 10 10 7 0 27
Ďaľší úspešní riešitelia                
4 Havadej  Matúš  1C Gym. J. A. Raymana Prešov M. Oravec 10 6 0 10 26
5 Martiček Štefan  1A Gym. L. Stőckela Bardejov M. Sendek 10 4 8 3 25
6 Prevužňák Alexander  1C Gym. J. A. Raymana Prešov M. Oravec 10 10 1 2 23
6 Kopalko Lukáš 1D Gym. L. Stőckela Bardejov M. Sendek 10 6 6 1 23
8 Veľas Lukáš 1A Gym. L. Svobodu Humenné S. Tuleja 1 4 7 10 22
9 Mulár Ondrej kvinta Gym. sv. J. Bosca Bardejov Sim 10 6 1 1 18
10 Marušinová Stanislava kvinta Gym. Kukučínova Poprad M. Goľanová 0 10 4 3 17
11 Gajdoš Pavol  1C Gym. J. A. Raymana Prešov M. Oravec 2 10 1 3 16
11 Berta Imrich 1E Gym. L. Svobodu Humenné S. Tuleja 2 4 4 6 16
Ďaľší riešitelia                
  Dolhý Dominik 1A Gym. L. Stőckela Bardejov   4 4 3 1 12
  Starinská Veronika kvinta Gym. Kukučínova Poprad   2 4 0 5 11
  Matisko Matúš  1B Gym. J. A. Raymana Prešov   7 2 0 0 9
  Kuzma Július 1D Gym. L. Stőckela Bardejov   1 8 0 0 9
  Kuzár Maroš 1A Gym. T. Vansovej Stará Ľubovňa   4 0 1 0 5
  Slavkovský Matúš  kvinta Gym. Kukučínova Poprad   0 0 0 5 5
  Chudíková Andrea 1A Gym. P.O.Hviezdoslava Kežmarok   0 2 0 0 2
  Malina Michal 1B Gym. P.O.Hviezdoslava Kežmarok   0 0 0 2 2
Úlohy opravila komisia v zložení:  dr. h. c., doc., PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD., RNDr. Sergej Iľkovič, PhD
podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Prešove dňa 21.5.2009
   
predseda súťažnej poroty  KV FO