Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Prešove
52. ročník Fyzikálnej olympiády
2. kolo kategórie A
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1 Kocák Jakub 4 Gym. L. Svobodu, Humenné RNDr. S. Tuleja, PhD. 5 3 10 10 28
Ďaľší riešitelia                
  Havadej Samuel 4 Gym. J. A. Raymana, Prešov   3 0 3 2 8
  Fedurco Miroslav 3 Gym. L. Svobodu, Humenné   1 0 5 1 7
  Pešta Milan 2 Gym. Konstantínova 2, Prešov   2 0 5 0 7
  Mišák Ján 4 Gym. L. Stöckela, Bardejov   4 0 1 1 6
  Veľas Lukáš 3 Gym. L. Svobodu, Humenné   1 0 2 1 4
Úlohy opravila komisia v zložení:  RNDr. Sergej Iľkovič, PhD., RNDr. Ivan Duľa, PhD.
podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Prešove dňa 14.2.2011
   
predseda súťažnej poroty  KV FO