Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Prešove
52. ročník Fyzikálnej olympiády
krajské kolo kategórie B
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1 Schichman Marcel 3C Gym. J. A. Raymana Prešov M. Oravec 9 10 8 10 37
2 Veľas Lukáš 3A Gym. L. Svobodu Humenné S. Tuleja 8 8 2 10 28
3 Fedurco Miroslav 3B Gym. L. Svobodu Humenné S. Tuleja 7 5 4 9 25
Ďaľší úspešní riešitelia                
4 Gajdoš Pavol 3D Gym. J. A. Raymana Prešov M. Oravec 0 3 10 10 23
5 Šima Matej 3C Gym. J. A. Raymana Prešov M. Oravec 0 3 5 9 17
Ďaľší riešitelia                
  Pisarčík Ondrej 3A Gym. Spišská Stará Ves   0 3 2 4 9
  Mečiarová Katarína 3C Gym. D. Tatarku Poprad   0 2 2 5 9
  Havadej Matej 3C Gym. J. A. Raymana, Prešov   0 3 2 0 5
  Prevužňák Alexander 3C Gym. J. A. Raymana, Prešov   0 2 2 1 5
Úlohy opravila komisia v zložení:  RNDr. Sergej Iľkovič, PhD., RNDr. Ivan Duľa, PhD.
podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Prešove dňa 18.5.2011
   
predseda súťažnej poroty  KV FO