Katedra Fyziky, PU v Prešove.

Konferencia 1998

 

 

 

Katedra fyziky FHPV Prešovskej univerzity

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Jednota slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Prešov

Kancelária poslanca NR, I. Urbana

Mestský úrad v Prešove

Projekt Phare - Tempus SJEP - 09272-95

usporiadajú

konferenciu s medzinárodnou účasťou

FYZIKÁLNE VZDELÁVANIE

DNES A PO ROKU 2000

Physics Education Today and After 2000

18.-21. január 1998

Miesto konania: Vysokoškolský areál

Prešovskej univerzity

Informácie o konferencii


Kontaktná adresa:

Katedra fyziky, FHPV Prešovskej univerzity

Ul.17 Novembra č.1.

081 16 Prešov, Slovensko

 

Tel.: (+421) 091/ 731 481

fax: (+421) 091/ 725 547

 

E-Mail: sebenv@unipo.sk


Organizačné pokyny:

Príspevky dodať do 5.1.1998

V elektronickej podobe zaslať Mail-om alebo na FD, MS Word pre Windows a v písomnej podobe (² Camera ready"). Podrobné informácie pre autorov článkov: pozri organizačné pokyny pre písanie príspevkov do zborníka.

POKYNY PRE PÍSANIE PRÍSPEVKOV DO ZBORNÍKA

Príspevky prijaté garančnou komisiou konferencie sa budú publikovať v zborníku. Môžu byt' napísané v jazyku slovenskom, (českom), anglickom a ruskom. K spracovaniu zborníka zašlite textový súbor elektronickou poštou (E-Mail) alebo na diskete spracovaný textovým editorom MS Word, spolu s jednou tlačenou kópiou príspevku ("Camera Ready" - text sa bude tlačiť tak, jako ho dodá autor).

 

Rozsah príspevku: 3-4 strany, formát A4, vrátane celého textu, tabuliek, zoznamu literatúry, adresy autorov, cudzojazyčného abstraktu a názvu príspevku. Vzhľad stránky zborníka: okraje: horný 2,1, dolný 1,0, vnútorný l,6, vonkajší 1,6. Riadkovanie: jednoduché. Odporúčaný font: Times New Roman. Veľkosť písma: 10b. Zborník bude mať formát A5.

ŠTRUKTÚRA:

Nadpis Písať od ľavého okraja tučným písmom veľkosti 14b, slová nedeliť.

Autor(i): Meno, priezvisko - neskracovane písať od ľavého okraja bez titulov, uviesť štát v skratke. Ďalších autorov písať pod seba.

Abstrakt: V rozsahu 4-6 riadkov - vystihuje odbornú stránku príspevku (metódy, prostriedky výsledky). Písať bez odstavcov od ľavého okraja, italic.

Kľúčové slová: Jedno a viacslovné výrazy vo 2-3 riadkoch - vyjadrujú hlavné témy príspevku. Označenie "Kľúčové slová:" začať písať od ľavého okraja, deskriptory písať malými písmenami a oddeľovať čiarkou a medzerou, slová nedeliť. Ďalšie riadky písať podľa začiatku "odstavcového stĺpca" prvého kľúčového slova.

Text: Nadpisy kapitol písať tučným písmom od ľavého okraja, za poradovým číslom decimálneho triedenia s bodkou a medzerou.

Vzorce vycentrovať v riadku a priradiť im poradové číslo na konci riadku. Na začiatku odstavcov vynechať' 5 medzier. Na konci riadkov slová nerozdeľovať! Pri odkazoch na literatúru v texte uviesť poradové číslo prameňa v hranatých zátvorkách. Očíslované tabuľky, obrazy, grafy, schémy vytvorené editorom zaradiť do textu. Nevyhnutné obrázky určené na skenovanie priložiť na osobitných listoch.

Literatúra: V abecednom poradí prvého autora. Poradové číslo v hranatých zátvorkách. Pri každom prameni uviesť základné bibliografické údaje (autor, názov. miesto vydania, vydavateľ. rok).

Adresa autora(ov): Titul, meno, pracovisko, ulica s číslom. poštové smerové číslo a názov miesta. E-mail adresu. V prípade spoločného pracoviska sa to uvedie len raz u prvého autora.

Cudzojazyčný abstrakt: Obsahuje preklad nadpisu a abstraktu z prvej strany. Slovenský a český príspevok má cudzojazyčný abstrakt v anglickom jazyku, anglický a nemecký príspevok sa musí doplniť abstraktom v slovenskom jazyku.

Pre informáciu: Celkový text zborníkov formátu A5 sa spracuje textovým editorom MS Word. Príspevky dostávame nielen z tuzemska ale aj zo zahraničia. Na disketách sa k nám dostanú aj počítačové víry, ktoré ohrozujú prípravu zborníkov. Preto svoje príspevky posielajte na prekontrolovaných a nezavírených disketách. Príspevky môžete posielať' aj elektronickou poštou (E-mailom), najlepšie obslužným softvérom (napr. Microsoft Exchange, Pegasus Mail a pod.) Za obsah a úpravu príspevkov zodpovedajú autori.

 

 

Upozorňujeme, že diskety späť nevraciame!

 

Adresa emailu: sebenv@unipo.sk


Rámcový program konferencie:

Nedeľa

1700-2000 Registrácia, ubytovanie

Pondelok

800-1000 Registrácia, ubytovanie

1000 Otvorenie, príhovor dekana

1100-1300 Plenárne zasadnutie

1300-1430 Obed

1430-1600 Plenárne zasadnutie

1630-1730 Plenárne zasadnutie

1800 Večera

Utorok

900-1030 Práce v sekciách

1100-1300 Práce v sekciách

1300-1430 Obed

1430-1600 Práce v sekciách

1630-1730 Práce v sekciách

1800 Večera

2000 Spoločenské posedenie

Streda

900-1200 Práce v sekciách

1200 Závery z konferencie

1230 Obed

 

* Súčasťou prác v sekciách bude prezentácia realizácie fyzikálnych experimentov s využitím PC techniky a meracieho systému Philip Harris


Informácie:

 

Platbu treba realizovať prevodným príkazom na účet v Slovenskej národnej banky v Prešove: č. ú:

35-36426-572/0720, variabilný symbol 5211

Príspevky

Na konferencii odznejú prednášky pozvaných domácich a zahraničných odborníkov, ako aj prihlásené príspevky. Predpokladáme, že časť príspevkov bude možné prezentovať na výveskách.

Zborník príspevkov:

Po skončení konferencie jej usporiadatelia vydajú zborník prednášok a príspevkov. Podrobné informácie pre autorov článkov: pozri organizačné pokyny pre písanie príspevkov do zborníka.

 

Prihláška na konferenciu

Titul: .............................................

Priezvisko: .............................................

Meno: .............................................

Pracovisko: .............................................

Adresa: .............................................

.............................................

 

Telefón: ....................... Fax: .......................

E-mail: ............................................................

 

Ubytovanie: Hotel 450.-Sk

Internát 130.-Sk

Celodenná strava na internáte do 130.-Sk

Záväzná objednávka služieb v ŠD:

Dátum

Raňajky

Obedy

Večere

Ubytovanie

18.1.97

       

19.1.97

       

20.1.97

       

21.1.97

       

Spolu:

       

 

Záväzná objednávka - ubytovanie v hoteli:

18.1. 97

19.1.97

20.1.97

     

 

Dátum: ............. .............................

Pečiatka a podpis


Stvoritelia a správcovia: Skok na hlavnú stránku Katedra Fyziky

Informácie: Mail to sebenv@unipo.sk