Fakulta humanitných a prírodných vied,

Prešovská univerzita v Prešove

Katedra fyziky FHPV PU v Prešove

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Jednota slovenských matematikov a fyzikov

Program

medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie

 

 

Fyzika v kontexte kultúry

konanej pod záštitou rektora PU

Prof. PhDr. Karola Feča, CSc.

 

 

24. a 25. mája 2001

 

 

Fakulta humanitných a prírodných vied

Prešovská univerzita v Prešove

Prešov, Ul. 17. novembra č.1

 

PROGRAM:

24. 5. 2001

8.00 - 9:30 Prezentácia

10.00 Otvorenie konferencie

10.30 - 12:30 Plenárne zasadnutie

12.30 - 13:30 Prestávka na obed

13.30 - 17:30 Plenárne zasadnutie

18:00 Večera

19:00 Spoločenské posedenie

 

25. 5. 2001

8:00 Rokovanie v sekciách

13:00 Obed

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Miesto konania: Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov, Ul. 17. novembra č. 1 Prešov.

Ubytovanie: V ŠD PU Prešov, Ul. l7. novembra č. 1.

Ubytovanie uhradí každý ubytovaný na mieste v hotovosti.

Stravovanie: V jedálni, v bufete PU a priľahlých reštauráciách.

Úhrada stravných lístkov bude realizovaná pri prezentácii. Stravné nie je zahrnuté v účastníckom poplatku

Doprava na FHPV PU: Zo stanice SAD a ŽSR linkou MHD č.38. Vystúpiť na zástavke ”Vysokoškolský areál" - Ul. 17.novembra č.1

 

Upozornenie: Účastnícky poplatok zahrňuje náklady spojené so zabezpečením konferencie a poskytnuté služby.

Poplatok za zborník (400.-Sk). Nie je zahrnutý v účastníckom poplatku!

 

Potvrdenie o úhrade účastníckeho poplatku a poplatku za zborník je nutné predložiť pri prezentácii, resp. požadovanú sumu je možné uhradiť v hotovosti.

Program konferencie je predbežný. Časový harmonogram bude zverejnený v deň otvorenie konferencie. Organizátori si vyhradzujú právo zmien v súlade s oprávnenými požiadavkami účastníkov konferencie.

Osobitné požiadavky na technické zabezpečenie vystúpenia oznámte vopred.

 

 

 

Plenárna časť

Plenary session

Prof., RNDr., Július Krempaský, DrSc.

Fyzika ako súčasť kultúry

Doc., RNDr., Jozef Janovič, PhD.

Školská fyzika v kontexte kultúry

Prof., PhDr., František Mihina, CSc.

Fyzika a metafyzika v kontexte vývinu európskej kultúry

Prof., PhDr., Vladimír Leško, CSc.

Filozofia a fyzika - dejinné kontexty a súčasnosť

Prof ., Ing., Karol Vasiľko, DrSc.

Fyzika a vývoj technológie

Prof ., Ing., Ján Stoffa, DrSc.

Terminologické vzťahy medzi fyzikou a technickými vedami

Prof., ThDr., Milan Gerka, CSc.

Teológia a prírodné vedy

Prof., Dr. Iuliu. Pop, Prof., Ilie Paraschiv

Niektoré problémy fyziky životného prostredia

Prof., Vasilij Rizak,DrSc., Prof. DmitrijG. Semak, DrSc.

Význam základného fyzikálneho výskumu pre poznanie a prax

Prof., Ing., Slavko Chalupka, CSc.

Aproximácia fyzikálnych teórií vzdelávacím potrebám

Prof., Dr.h.c, RNDr., Ján. Birčák,CSc., Doc., Michak Salák, CSc.

Fyzika z rozhrania milénií

Dr., Czeslaw Kizowsky

Problém humanizácie fyzikálneho vzdelávacieho systému

Vystúpenia ďalších pozvaných hostí.

 

 

Sekcia A Paper session A

 

Renáta Bernátová, RNDr., PhD., FHPV PU Prešov

Analýza stavu vedomostí žiakov z fyzikálnej časti prírodovedy III.r. ZŠ

Ľubomír Boldiš, Mgr., Katedra fyziky UMB Banská Bystrica

Modelové experimenty

Jana Burgerová, Ing., PhD., Vladimír Burger, Ing., FHPV PU Prešov

Úspešné využívanie internetu v edukačnom procese

Jozef Gajdušek, Doc., RNDr., CSc., Katedra experimentálnej fyziky PF UPJŠ v Košiciach

Objektivizácia voľby vyučovacej metódy

Holec Stanislav, Doc., FPV UMB Banská Bystrica, Vladimír Burger, Ing., FHPV PU Prešov

Výučba fyziky podporovaná internetom

Sergej Iľkovič, Mgr., FHPV PU Prešov

Fyzikálny pokus v kontexte kultúry

Zuzana Ješková, RNDr., Katedra experimentálnej fyziky PF UPJŠ v Košiciach

Pedagogický prieskum počítačom podporovanej výučby fyziky

Miloš Kovaľ, RNDr., FHPV PU Prešov

Hľadanie talentov pomocou fyzikálnej olympiády vo východoslovenskom regióne

Ľubomír Mucha, RNDr., Katedra fyziky FEI TU

Motivácia riešenia úloh z fyzikálnej olympiády

Marianna Ptáková, Ján Birčák, Dr.h.c., Prof., RNDr., CSc., FHPV PU Prešov

Ekológické vzdelávanie v školskej fyzike

Jana Raganová, RNDr., KF UMB Banská Bystrica

Neformálne fyzikálne vzdelávanie a vzťah žiakov k fyzike

Tibor Révay, RNDr., Katedra experimentálnej fyziky PF UPJŠ v Košiciach

Humanizácia vyučovania fyziky na ZŠ s použitím prvotných poznatkov žiakov

Vladimír Šebeň, Doc., PaedDr, CSc., FHPV PU Prešov

Profesionálne ašpirácie študentov odboru fyzika

Vladimír Šebeň, Doc., PaedDr, CSc., FHPV PU Prešov

O profile študenta odboru fyzika

Josef Trna, Doc., RNDr., CSc., Katedra fyziky, PF MU v Brně

Physics teacher's skill for diagnostics of pupil's preconceptions

Adriana Trojanovičová, RNDr., Katedra experimentálnej fyziky PF UPJŠ v Košiciach

Čo vedia žiaci o plynoch

 

 

Sekcia B Paper session B

 

Ján Bajtoš, Doc,. Ing., CSc., PhD,FHPV PU Prešov

Kvalita v odbornom vzdelávaní

Rastislav Baník, Doc., FPV UMB Banská Bystrica

Ako zlepšiť vzťah verejnosti k fyzike

Peter Beisetzer,PaedDr., PhD.,FHPV PU Prešov

Technická výchova podporená aplikáciou fyzikálnych poznatkov v navrhovateľskej činnosti

Milan Bernát, Ing., FHPV PU Prešov

Príspevok k matematickému modelovaniu a počítačovej simulácii ako výskumnej a vyučovacej metódy v teórii elektromagnetického poľa

Jana Burgerová, Ing., PhD., FHPV PU Prešov

Štýly učenia študentov a nové informačné technológie

Jana Burgerová, Ing., PhD., Vladimír Burger, Ing., FHPV PU Prešov

Komunikácia a získavanie informácií vo vzdelávaní pristredníctvom ICT

Rudolf Dupkala, Doc., PhDr., CSc.,

Filozoficko - pedagogické kontexty sporu o existenciu atómov na prešovskom ev. kolégiu v 17. storočí

Zuzana Drábová, Ján Birčák, Dr.h.c., Prof., RNDr., CSc., FHPV PU Prešov

Fyzika v slovenských prísloviach

Milan Choma, Mgr., SOU Kežmarok

Fyzika a poézia

Martina Kášová, PhDr., FHPV PU Prešov

Terminológia a jej využitie vo vzťahu odb. text a fyzika

Marián Kireš, RNDr., PhD., Katedra experimentálnej fyziky PF UPJŠ v Košiciach

Informačno-komunikačné technológie a potreba ďalšieho vzdelávania učiteľov

Jana Kopáčová, RNDr., CSc., Katedra matematiky PdF UK

Detské chápanie pojmu tieň

Ján Lopušan, RNDr., Fakulta Prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

Vedecká hračka v edukačnom procese

Miron Milly, Ing., CSc., FHPV PU Prešov

Fyzika v kontexte hebrejských písem

Ľudmila Onderová, RNDr., Katedra experimentálnej fyziky PF UPJŠ v Košiciach

Vystavený experiment - cesta k priblíženiu fyziky verejnosti

Iveta Sabolová, Ján Birčák, Dr.h.c., Prof., RNDr., CSc., FHPV PU Prešov

Fyzika v rozprávkach

Jaroslav Šoltés, PaedDr., FHPV PU Prešov

Rozvíjanie samostatnosti a tvorivých dispozícií žiakov v technickej výchove

Oleg Tkáč, Ing., FHPV PU Prešov

Kritéria výberu námetov pre elektronické práce

Monika Tkáčová, Mgr., FHPV PU Prešov

Fyzikálne vlastnosti technických mat. - drevo, papier na 1. st. ZŠ v predmete technické práce

 

 

 

Sekcia C Paper session C

 

Maria Honciuc, PhD., Prof., Physics Department Politehnica University of Bucharest

The role of synergy in explanation of some biological mechanisms

Milan Turek, Prof., PhDr., CSc., Pedagogická fakulta PU Prešov

Biomechanika v reflexii fyziky

Milan Bernát, Ing., FHPV PU Prešov

Možnosť modelovať elektromagnetické pole programom Quickfield

Michaela Ghelmez, Senior Lest. Dr., Physics Department Politehnica University of Bucharest

Twenty years experience in teaching physics as a general culture subject for modern engineer

Jozef Hanč, RNDr., KTK HF TU v Košiciach

Univerzálny princíp prírody - princíp najmenšieho účinku elementárne

Sergej Iľkovič, Mgr., FHPV PU Prešov

Mikrokontaktová spektroskopia vybraných kubických zlúčenín typu RECu5 (RE=Dy, Ho, Tm)

Miloš Kovaľ, RNDr., FHPV PU Prešov

Názornosť pri práci s termodynamickými potenciálmi

Michal Salák, Doc., CSc., FHPV PU Prešov

Určenie jemného a hyperjemného štiepenia energ. hladín mezónov v rámci SI metódy

Elena Slavnicu, PhD., Physics Department Politehnica University of Bucharest

Importance of the neutron irradiation impact on some biological structures

Slavomír Tuleja, RNDr., Gymnázium armády g. L. Svobodu

Fraktály a teória chaosu v stredoškolskej fyzike

Katarína Šterbáková, RNDr., FHPV PU Prešov

Medzipredmetová vzťahy vo vyučovaní prírodovedných predmetov.

Oleg Tkác, Ing., FHPV PU Prešov

Modelovanie napájacích zariadení v elektromechanike

 

 

 

Aktuálne informácie o konferencii, vrátane predtlače pozvánky, nájdete na Internete na adrese: http://fyzika.fhpv.unipo.sk/konferencia2001

Príspevky a informácie môžete posielať na e-mailovú adresu: fyzika@unipo.sk

 

 

 

Vzor pri písaní príspevku v textovom procesore WORD 97

Medzinárodná vedecko-odborná konferencia

FYZIKA v kontexte kultúry

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, Prešov

(Times New Roman, 10, kurzíva , vycentrovať)

voľný riadok

NÁVOD NA PÍSANIE PRÍSPEVKU DO ZBORNÍKA Z KONFERENCIE

(Názov príspevku font Times, New Roman, veľkosť 12, písmo tučné a veľké tlačené)

ŠEBEŇ Vladimír, SR

[(Priezvisko bez titulu, meno a štát autora / autorov (Times New Roman, 12)]

voľný riadok

Resumé [(v jazyku textu príspevku (Times New Roman, 12, nadpis tučne)]

Príspevok uvádza záväzné pokyny pre písanie príspevku do zborníka z konferencie.

voľný riadok

Abstract [(resumé v anglickom jazyku a kontrolu jazykového odborníka zabezpečuje autor (Times New Roman, 12, nadpis tučne)].

voľný riadok

1 Úvod (Times New Roman, 12, nadpis tučne)

Didaktické zameranie vedecko-odbornej konferencie vyžaduje, aby aj písomná forma príspevkov bola v každom ohľade vzorná. Autori by si mali uvedomiť, že reprezentujú nielen seba, ale aj svoje pracovisko v zborníku, ktorý bude monitorovaný (ISBN, povinné výtlačky, národná bibliografia) a dostupný širokej verejnosti (aj zahraničnej). Je nutné, aby príspevok bol vytvorený v textovom procesore WORD 97, príp. WORD 7.

voľný riadok

2 Formát a rozsah príspevku [(Nadpis časti príspevku (Times New Roman, 12, nadpis tučne)]

Rozsah príspevku je maximálne 4 strany (vrátane zoznamu literatúry, obrázkov, tabuliek a príloh). Pre pozvaných prednášajúcich je k dispozícii 8 strán. Vzhľad stránky je definovaný takto: hore, dole, vľavo, vpravo okraje 3 cm, odstavec nastaviť s medzerou za 6, riadkovanie jednoduché, prvý riadok v odstavci odsadiť o 1,25cm a zarovnanie zvoliť do bloku. Šablónu použite normálnu.

voľný riadok

3 Dôležité pokyny a upozornenia [(Nadpis ďalšej časti príspevku (Times New Roman, 12, nadpis tučne)]

Príspevok musí byť doplnený krátkym recenzným posudkom. Lektor nesmie byť z tohto istého pracoviska a mal by mať aspoň rovnakú odbornú úroveň ako autor. Pred odoslaním diskety s príspevkom je autor povinný skontrolovať, či nie je zavírená. Súbor odporúčame uložiť pod názvom rovnakým s Vaším priezviskom. Za obsah a jazykovú stránku príspevkov zodpovedajú ich autori. Pri nevyužití dovoleného rozsahu odporúčame, aby počet strán príspevku bol párny a aby plocha listu bola využitá čo najviac. Pri tlači budú urobené len nevyhnutné úpravy, stránky nečíslujte. Pokiaľ bude text doplnený obrázkami, grafmi, schémami a pod., vložte ich do textu priamo vo Worde, prípadne ich uložte na disketu v niektorom z grafických formátov kompatibilných s Wordom (napr. TIF, PCX, BMP, GIF, CGM). Text príspevku bude po vytlačení zmenšený na formát A5 a zborník bude vydaný po konferencii.Venujte maximálnu pozornosť korektúre, pretože každá Vaša chyba bude rozmnožená. Príspevky nevyhovujúce pre tlač nebudú publikované. Upozorňujeme, že za uverejnenie príspevku v sekciách sa autorom neposkytuje honorár. Pri členení textu podľa desatinného triedenia (napr. 3.1) sa za poslednou číslicou nepíše bodka. Matematické vzťahy a zložitejšie vzorce vytvorte pomocou aplikácie MS Equation (rovnice) vo Worde. Používajte normalizované značky, symboly a skratky.

voľný riadok

4 Záver (Times New Roman, 12, nadpis tučne).

Príspevok pre tlač v elektronickej podobe (na diskete) spolu s lektorským posudkom a jedným kontrolným výtlačkom dodajte organizačnému garantovi najneskôr do 1. mája 2001. Príspevky autorov, ktorí ich nezašlú v termíne, nemusia byť publikované.

voľný riadok

5 Zoznam bibliografických odkazov (Times New Roman, 12, nadpis tučne, ostatné obyčajne).

1. STOFFA, J. Problémy didaktickej klasifikácie. X. DIDMATTECH ´97. 1. vyd. 1997, s. 222 – 225. ISBN 80-8050-153-X

voľný riadok

Recenzoval: Meno a priezvisko s titulmi (Times New Roman, 12, nadpis tučne).

voľný riadok

Kontaktné adresy autorov: Meno a priezvisko, tituly, presná adresa pracovísk, telefón, fax, e-mail.