Konferencia 2011

Zborník z konferencie, Prešov, 24.-25. november 2011


Plenárne príspevky

2

HOLEC Stanislav – SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ Miriam – RAGANOVÁ Jana – HRUŠKA Martin
K PROBLÉMOM NIELEN FYZIKÁLNEHO VZDELÁVANIA
9
19

ČERŇANSKÝ Peter, SR
FYZIKÁLNE EXPERIMENTY CEZ INTERNET
25

Príspevky abecedne

35
42
47
53
60
67
73
80

BURGEROVÁ Jana - ADAMKOVIČOVÁ Martina, SR
ZVYŠOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA PROSTREDNÍCTVOM TECHNOLÓGIÍ
86

BYSTRIANSKA Mária - VALOVIČOVÁ Ľubomíra – ČERŇANSKÝ Peter, SR
METÓDA TVORBY A UPEVŇOVANIA FYZIKÁLNYCH POJMOV
92
97
101
107

DURNÁ Eva – ROMANOVÁ Lenka – SEKERÁK Jozef, SR
INOVATÍVNE A INTERAKTÍVNE VYUČOVANIE FYZIKY
113
119
124
131
137

IĽKOVIČ Sergej, SR
TERÉNNE LABORATÓRNE ÚLOHY
144

IĽKOVIČ Sergej – REIFFERS Marián – ŠEBEŇ Vladimír – ŠTERBÁKOVÁ Katarína – BURGER Vladimír – PARMA Ludvík, SR
TEPELNÉ, MAGNETICKÉ A ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI ZLÚČENÍN SN2P2S6
149
156

KIREŠ Marián, JEŠKOVÁ Zuzana, SR
BÁDATEĽSKÝ PRÍSTUP V PRÍRODOVEDNOM VZDELÁVANÍ
161
166
171
178
183
187
193
199
203
208

NOVÁKOVÁ Mária - KIREŠ Marián, SR
INOVATÍVNE NÁMETY VO VYUČOVANÍ FYZIKY
215
220
226
238
245

PARMA Ludvík, SR
POMALÉ SVETLO
250
255
261
269
280
287
293
299
305
308

SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ Miriam – HRUŠKA Martin – RAGANOVÁ Jana – HOLEC Stanislav, SR
PODPORA EXPERIMENTÁLNEJ ČINNOSTI ŽIAKOV NA VYUČOVANÍ FYZIKY
313

SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ Miriam – RAGANOVÁ Janka – HRUŠKA Martin – HOLEC Stanislav, SR
ROZVÍJANIE KOMPETENCIÍ KOORDINÁTOROV ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY S VYUŽITÍM E-VZDELÁVANIA
318

STOFFOVÁ Veronika, STOFFA Ján, SR
TVORBA ELEKTRONICKÝCH TERMINOLOGICKÝCH SLOVNÍKOV
325
334
338
341
347
351
358
364
370
375
380

VALOVIČOVÁ Ľubomíra - JAKAB Imrich - ŠTUBŇA Martin, SR
REALIZÁCIA PROJEKTOVÉHO VYUČOVANIA V TÁBORE PRÍRODOVEDNÁ OCHUTNÁVKA
386
391

ZELENICKÝ Ľubomír - HORVÁTHOVÁ Daniela - VALOVIČOVÁ Ľubomíra - ŠTUBŇA Martin, SR
EMPIRICKÉ POZNÁVANIE V PRÍRODOVEDNOM VZDELÁVANÍ
397
410