Konferencia 2008

Zborník z konferencie, Prešov, 27.-28. november 2008


Príspevky abecedne

Adamski Adam
BIOELECTRONIC CONCEPTION OF THE WINTER DEPRESION

Bajčiová Jurečková Eva
MOTIVÁCIA ŠTUDENTOV BAKALÁRSKYCH ŠTUDIJNÝCH ODBOROV PROSTREDNÍCTVOM NETRADIČNÝCH EXPERIMENTOV VO FYZIKE

Bernátová Renáta
PRÍRODOVEDNÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ DETÍ MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU

Budzik Sylwia
NANOTECHNOLOGIA JAKO DZIAŁ FIZYKI SZKOLNEJ

Burger Vladimír
ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ A IKT KOMPETENCIE EDUKÁTORA

Čerňanský Peter, Surjak Miloš
MOTIVÁCIA K ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI VO FYZIKE

Cimermanová Ivana
MOŽNOSTI VYUŽÍVANIA PRVKOV INTEGROVANÉHO TEMATICKÉHO VYUČOVANIA V RÁMCI KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI SO ZAMERANÍM NA ANGLICKÝ JAZYK

Csatáryová Mária, Begeni Peter
ASTRONÓMIA V ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI ŽIAKOV

Czarnecki Paweł
VOĽNÝ ČAS ŽIAKOV Z HĽADISKA VÝCHOVNÝCH HODNÔT MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI

Čáp Ivo
VÝCHOVA TALENTOV V PODMIENKACH REFORMY ŠKOLSTVA

Dytrtová Kateřina
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V GALERIÍCH

Budzik Sylwia
NANOTECHNOLOGIA JAKO DZIAŁ FIZYKI SZKOLNEJ

Franko František, Dirner Alexander, Kobulská Jana, Rapavý Pavol, Gajdoš Štefan, Melo Ivan, Kireš Marián
POPULARIZAČNÉ PODUJATIE „ASTRONOMICKÉ ZATMENIA, ZÁKRYTY, PRECHODY A KOLÍZIE“

Goga Milan
VÝCHOVNÁ A SOCIALIZAČNÁ FUNKCIA VOĽNÉHO ČASU

Haláková Zuzana, Adamová Mária
MOŽNOSTI ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI ŽIAKOV SO ZAMERANÍM NA PRÍRODNÉ VEDY

Halašová Marta
ZÁUJEM AKO VZŤAHOTVORNÝ FENOMÉN V KONCEPTE ENVIRONMENTÁLNEJ OSOBNOSTI

Hladká Drahomíra, Hudec Milan, Malina Radovan
VYUŽITIE SYSTÉMU ROWS PRI VYUČOVANÍ A VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH NEVIDIACICH ŽIAKOV

Hockicko Peter, Tarjányiová Gabriela
POPULARIZÁCIA PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV V ČASE MIMOŠKOLSKÝCH AKTIVÍT REALIZOVANÝCH V RÁMCI ŽILINSKEJ DETSKEJ UNIVERZITY

Horváthová Dana
VIZUÁLNA KOMUNIKÁCIA – KĽÚČOVÁ KOMPETENCIA MODERNÉHO UČITEĽA

Iľkovič Sergej
FYZIKÁLNY KRÚŽOK - REALIZÁCIA EXPERIMENTOV

Jančušková Danica
PRÍNOS HVEZDÁRNE A PLANETÁRIA V PREŠOVE K PRÍRODOVEDNÉMU VZDELÁVANIU A K ROZVOJU ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI ŽIAKOV

Jasek Ryszard, Kizowski Czesław
INFORMATION MODELLING AS DIDACTIC CATEGORY IN PHYSICS TEACHING

Jurčišinová Nadežda
ČINNOSŤ NÁRODOPISNÉHO ZÁUJMOVÉHO KRÚŽKU NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE (obsah a zameranie)

Kireš Marián
EXPERIMENTÁLNE SKÚMANIE FYZIKÁLNYCH PROBLÉMOV V RÁMCI VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT

Kireš Marián, Šnajder Ľubomír
TALNET INTERNATIONAL – ATRAKTÍVNA FORMA PRÁCE S TALENTOVANOU MLÁDEŽOU

Kluiber Zdeněk
SOUČASNÉ MEZINÁRODNÍ FYZIKÁLNÍ SOUTĚŽE A ODBORNÉ AKTIVITY ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL

Кочина А. В., Сергієнко В.П.
НАСТУПНІСТЬ У ФОРМУВАННІ ЗНАНЬ ПРО ЖИВУ ПРИРОДУ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Kochová Hedviga
POČÍTAČ V MIMOŠKOLSKEJ ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI ŽIAKOV MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU

Kopik Aldona
PEDAGOGICZNE ASPEKTY AKCELERACJI ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

Krišťák Ľuboš, Ružiak Ivan
PARCIÁLNE ZMENY VO FYZIKÁLNOM VZDELÁVANÍ

Krosnerová Mária, Kochová Hedviga
PRÍRODOVEDNÉ AKTIVITY 1. ROČNÍKA PREŠOVSKEJ DETSKEJ UNIVERZITY

Liba Jozef
PROFESIJNÉ KOMPETENCIE UČITEĽA V PROCESE ŠTRUKTUROVANIA PROZDRAVOTNÝCH ZÁUJMOV ŽIAKOV PRIMÁRNEJ ŠKOLY

Lukáč Eduard
ROZVÍJANIE ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI ŽIAKOV V ABC CENTRE VOĽNÉHO ČASU V PREŠOVE

Madziková Alena
ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ GEOGRAFICKÉHO ZAMERANIA

Мартинюк М.Т., Хитрук В.І.
МЕТОД НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЯК ФОРМА ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ФІЗИКИ
(на матеріалі навчального проекту «Надпровідність»)

Мартинюк М.Т., Терещук С.І.
МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК (МАН) В СИСТЕМІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ФІЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ

Мартинюк М.Т., Декарчук М.В.
ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ З ФІЗИКИ

Milly Miron
PRAKTICKÁ METÓDA NÁVRHU AKTÍVNYCH POSÚVAČOV FÁZY

Mucha Ľubomír, Kladivová Mária
FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA - VÝZNAMNÁ FORMA ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI NA ŠKOLÁCH

Němec Miroslav
VPLYV KVALITATÍVNYCH ÚLOH Z AKUSTIKY NA VEDOMOSTI ŠTUDENTOV

Onderová Ľudmila, Kincelová Renáta
ZÁUJMOVÝ KRÚŽOK Z FYZIKY, ALEBO ČO UROBIŤ, ABY FYZIKA ŽIAKOV BAVILA

Опачко Магдалина
УПРАВЛІННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ

Orosová Renáta, Bajtoš Ján
MIKROEDUKATÍVNE ANALÝZY A KOMPETENČNÉ VZDELÁVANIE UČITEĽOV

Parma Ludvík
FOTONICKÉ KRYŠTÁLY A NANOTECHNOLÓGIE

Плекан Руслан
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ СПАРЮВАННЯ НУКЛОНІВ ПАРНО- ПАРНИХ ЯДЕР В АДІАБАТИЧНОМУ НАБЛИЖЕННІ

Polčic Ľudovít
PRÍPRAVA BUDÚCICH UČITEĽOV TECHNICKEJ VÝCHOVY NA PRÁCU V ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROCH

Raganová Jana, Snoha Ľubomír, Holec Stanislav
ŽIACKE GRANTY AKO JEDNA Z FORIEM MIMOŠKOLSKÝCH AKTIVÍT V PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOCH

Різак І.М., Сабадош В.М., Чобаль О.І., Різак В.М.
ОБЧИСЛЕННЯ ГУСТИНИ ФОНОННИХ СТАНІВ ДЛЯ КРИСТАЛУ Sn2P2S6 З ТЕМПЕРАТУРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ТЕПЛОЄМНОСТІ

Sedláková, Alena
SYNTÉZY VÝTVARNÉHO, REMESELNÉHO A TECHNICKÉHO UMENIA

Sergienko Volodimyr, Stryzhak Alexander
INSTRUMENTS OF MANAGEMENT KNOWLEDGES AT TEACHING OF THE GIFTED CHILDREN

Sklenárová Miriam, Glod Lukáš
VOĽNÝ ČAS A ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ŽIAKOV (zameranie na športové aktivity žiakov)

Spodniaková Pfefferová Miriam, Holec Stanislav
K problematike používania simulácií vo fyzikálnom vzdelávaní

Straková Zuzana
PODPORA CUDZOJAZYČNÉHO OSVOJOVACIEHO PROCESU PROSTREDNÍCTVOM MIMOŠKOLSKÝCH ČINNOSTÍ U ŽIAKOV MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU

Sudolská Miloslava, Nezník Peter
PODPORA KONŠTRUKTÍVNYCH ZÁUJMOV DETÍ VIRTUÁLNOU KOMUNIKÁCIOU

Szempruch Jolanta
NAUCZYCIEL AKADEMICKI W CZASACH ZMIANY SPOŁECZNEJ

Šebeň Vladimír
ROZŠIROVANIE EDUKAČNÝCH KOMPETENCIÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV

Šebeňová Iveta
KOMPETENCIE UČITEĽA PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA V PRACOVNO-TECHNICKEJ ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

Šebeňová Iveta, Valičková Katarína
SKÚSENOSTI Z REALIZÁCIE ZÁUJMOVEJ TECHNICKEJ ČINNOSTI SO ŽIAKMI MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU

Šnajder Ľubomír, Guniš Ján, Gunišová Valentína
ROZVÍJANIE ALGORITMICKÉHO MYSLENIA PROSTREDNÍCTVOM AKTÍVNEHO A ZÁŽITKOVÉHO UČENIA SA

Šoltés Jaroslav
Uplatnenie a úloha materiálnych prostriedkov v technickej výchove

Šterbáková Katarína
JEDNODUCHÉ EXPERIMENTY Z FYZIKY AKO JEDNA Z FORIEM MIMOŠKOLSKEJ PRÁCE

Tkáč Oleg, Tkáčová Monika
GPS TECHNOLÓGIE A ICH APLIKÁCIE V ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI EDUKANTOV

Tulenková Mária
INTEGROVANIE ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA DO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Tvarůžka Václav, Cichá Jana
DIGITÁLNÍ VIZUÁLNÍ KLIP JAKO INSPIRAČNÍ ZDROJ PRO ZÁJMOVOU TVOŘIVOU ČINNOST DĚTÍ

Valovičová Ľubomíra
VPLYV VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT NA ROZVOJ KREATIVITY

Vasilíková Daniela
PODPORA ZÁUJMU ŠTUDENTOV O FYZIKU PROSTREDNÍCTVOM FYZIKÁLNYCH ÚLOH Z PRAXE V MIMOŠKOLSKÝCH FORMÁCH PRÁCE

Vasilíková Daniela
AKTUÁLNE PROBLÉMY VO FYZIKÁLNOM VZDELÁVANÍ A HĽADANIE VÝCHODISKA PROSTREDNÍCTVOM MIMOŠKOLSKÝCH AKTIVÍT

Viktor Peter
VYUŽITIE MULTIMÉDIÍ V ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI ŽIAKOV

Viktor Peter
PRÁCA S NADANÝMI ŽIAKMI V ŠKOLE A VO VOĽNOM ČASE

Wojciechowska Mariola
WPŁYW PRZEOBRAŻEŃ WSPÓŁCZESNEJ RODZINY NA PRZEKAZ WARTOŚCI MŁODEMU POKOLENIU

Zahatňanská Mária
RIEŠENIE PROBLÉMOV SPRÁVANIA ŽIAKOV V ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI BRAINSTORMINGOM

Zelenický Ľubomír, Valovičová Ľubomíra
PRÍPRAVA UČITEĽOV PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV NA RIADENIE VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT ŽIAKOV